Publicat de: valorificare | 5 Noiembrie 2010

Hotararea de Guvern nr. 1037/2010

La  inceputul lunii noiembrie, Guvernul Romaniei a adoptat o Hotarare ce reglementeaza activitatile legate de deseurile de echipamente electrice si electronice: prevenirea producerii acestui tip de deseuri, reutilizarea, reciclarea sau alte forme de valorificare a acestora, astfel incat sa se reduca volumul de deseuri eliminate.
Prin luarea anumitor masuri se urmareste imbunatatirea performantelor privind protectia mediului si sanatatea populatiei , ale tuturor celor implicati in ciclul de viata al echipamentelor electrice si electronice.

Prezint in continuare cateva articole din actul normativ mentionat,importante in special pentru cei implicati in ciclul de viata al echipamentelor electrice si electronice, pentru cei ce se ocupa cu colectarea, tratarea , reciclarea si valorificarea  acestui tip de deseuri.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Articolul 2
Domeniul de aplicare

(1) Prezenta hotarare se aplica echipamentelor electrice si electronice apartinand categoriilor prevazute in anexa nr. 1A, cu conditia ca acestea sa nu fie parte componenta a unui alt tip de echipament care nu intra sub incidenta prezentei hotarari.
(2) In anexa nr. 1B este prevazuta lista cu produsele care trebuie luate in considerare in sensul prezentei hotarari si care sunt cuprinse in categoriile enumerate in anexa nr. 1A.
(3) Prezenta hotarare se aplica fara a se aduce atingere legislatiei nationale privind cerintele de securitate si sanatate, precum si legislatiei nationale privind gestionarea deseurilor.
(4) Fac exceptie de la prevederile prezentei hotarari echipamentele care au legatura cu protectia intereselor privind securitatea nationala, armele, munitiile si materialele de razboi.
(5) Echipamentele similare celor prevazute la alin. (4), care nu sunt destinate scopurilor cu specific militar, se supun prevederilor prezentei hotarari.

Articolul 3
Definitii

In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) echipamente electrice si electronice sau EEE — echipamentele a caror functionare corespunzatoare depinde de curenti electrici sau campuri electromagnetice si echipamentele de generare, transport si de masurare a acestor curenti si campuri, din categoriile prevazute in anexa nr. 1A si proiectate pentru a fi utilizate la o tensiune mai mica sau egala cu 1.000 volti curent alternativ sau 1.500 volti curent continuu;
b) deseuri de echipamente electrice si electronice sau DEEE — echipamentele electrice si electronice care constituie deseuri potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv toate componentele, subansamblurile si produsele consumabile, parte integranta a echipamentelor in momentul in care acestea devin deseuri;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d) reutilizare — orice operatiune prin care DEEE sau componentele acestora sunt utilizate in acelasi scop pentru care au fost concepute, inclusiv utilizarea in continuare a echipamentelor sau componentelor acestora predate la punctele de colectare, la distribuitori, la reciclatori ori la producatori;
e) reciclare — reprelucrarea, intr-un proces de productie, a materialelor continute in deseuri, in scop similar celui initial sau in alte scopuri, cu exceptia valorificarii energetice. Prin valorificarea de energie se intelege utilizarea deseurilor combustibile pentru producerea de energie prin incinerare directa, impreuna cu alte deseuri sau separat, dar cu valorificarea caldurii;
f) valorificare — oricare dintre operatiunile aplicabile prevazute in anexa nr. 2B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) eliminare — oricare dintre operatiunile aplicabile prevazute in anexa nr. 2A la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) tratare — orice operatiune efectuata dupa predarea DEEE unei instalatii pentru depoluare, demontare, sfaramare, valorificare sau pregatire pentru eliminare, precum si orice alta operatiune efectuata pentru valorificarea si/sau eliminarea DEEE;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
p) perioada de garantare — intervalul de timp, stabilit in documente tehnice normative sau declarat de catre producator, in cadrul caruia produsele de folosinta indelungata trebuie sa isi mentina caracteristicile functionale, daca au fost respectate conditiile de transport, manipulare, depozitare si exploatare, la sfarsitul caruia se considera ca un echipament electric si electronic devine deseu;
q) organizatie colectiva — operator economic constituit in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, autorizat de catre Ministerul Mediului si Padurilor potrivit prevederilor art. 7 alin. (7) cu scopul preluarii si ducerii la indeplinire a obligatiilor producatorilor de echipamente electrice si electronice sau ale reprezentantilor autorizati care actioneaza in numele producatorilor cu privire la gestionarea deseurilor din echipamente electrice si electronice;
r) deseuri istorice — DEEE provenite de la echipamentele electrice si electronice introduse pe piata nationala inainte de 1 ianuarie 2007;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Articolul 5
Colectarea selectiva

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(2) Se interzice eliminarea prin depozitare finala a DEEE.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(5) La furnizarea unui produs nou, la solicitarea cumparatorului, distribuitorii sunt obligati sa preia DEEE in sistem unul la unul, fara a solicita plata, in aceleasi conditii precum cele de livrare a produsului nou, daca echipamentul este de tip echivalent si a indeplinit aceleasi functii ca si echipamentul nou furnizat.
(6) Obligatia prevazuta la alin. (5) nu se aplica daca echipamentul nu contine componentele esentiale sau in cazul in care echipamentul contine alte deseuri de cat DEEE.
(7) DEEE preluate potrivit alin. (5) pot fi ulterior predate catre punctele municipale de colectare, cel putin gratuit, ori catre producatori sau catre organizatiile colective ale acestora pentru tratare si reciclare, cu exceptia cazului in care aparatele sunt reutilizate in intregime.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(9) Luandu-se in consideratie normele in materie de sanatate si securitate, DEEE care prezinta riscuri prin contaminare pentru securitatea si sanatatea personalului din punctele de colectare pot fi refuzate la colectare.
(10) Pentru categoria de DEEE prevazute la alin. (9) trebuie respectate prevederile Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 901/SB/2005 privind aprobarea masurilor specifice pentru colectarea deseurilor de echipamente electrice si electronice care prezinta riscuri prin contaminare pentru securitatea si sanatatea personalului din punctele de colectare.
(11) Pentru alte tipuri de DEEE decat cele provenite de la gospodariile particulare si fara sa fie prejudiciata aplicarea dispozitiilor art. 9, producatorii sunt obligati sa asigure colectarea acestor deseuri.
(12) Producatorii sunt obligati sa urmareasca ca toate DEEE colectate potrivit prevederilor alin. (1) lit. d), alin. (5) si (8) sa fie transportate la instalatiile de tratare autorizate potrivit art. 6, cu exceptia cazului in care aparatele sunt reutilizate in intregime. Producatorii urmaresc ca reutilizarea preconizata sa nu conduca la incalcarea prevederilor prezentei hotarari, in special ale art. 5 si 6. Colectarea si transportul DEEE colectate selectiv se efectueaza astfel incat sa optimizeze reutilizarea si reciclarea componentelor sau aparatelor intregi care pot fi reutilizate ori reciclate.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Articolul 7
Valorificarea

(1) Producatorii sau organizatiile colective care actioneaza in numele producatorilor au obligatia sa asigure preluarea si valorificarea DEEE colectate selectiv potrivit prevederilor art. 5. Producatorii, organizatiile colective care actioneaza in numele producatorilor si operatorii economici care detin autorizatie de mediu pentru desfasurarea de activitati de tratare si valorificare a DEEE au obligatia de a indeplini urmatoarele obiective pentru DEEE tratate potrivit prevederilor art. 6:
a) pentru DEEE incluse in categoriile 1 si 10 din anexa nr. 1A:
1. rata de valorificare de minimum 80% din greutatea medie pe aparat;
2. rata de reutilizare si de reciclare a componentelor,
materialelor si substantelor de minimum 75% din greutatea medie pe aparat;
b) pentru DEEE incluse in categoriile 3 si 4 din anexa nr. 1A:
1. rata de valorificare de minimum 75% din greutatea medie pe aparat;
2. rata de reutilizare si de reciclare a componentelor, materialelor si substantelor de minimum 65% din greutatea medie pe aparat;
c) pentru DEEE incluse in categoriile 2, 5, 6, 7 si 9 din anexa nr. 1A:
1. rata de valorificare trebuie sa creasca pana la minimum 70% din greutatea medie pe aparat;
2. rata de reutilizare si de reciclare a componentelor, materialelor si substantelor trebuie sa creasca pana la minimum 50% din greutatea medie pe aparat;
d) pentru lampile cu descarcare in gaz rata de reutilizare si de reciclare a componentelor, materialelor si substantelor trebuie sa creasca pana la minimum 80% din greutatea lampilor.
(2) Actele de reglementare in domeniul protectiei mediului, emise de catre autoritatile competente pentru protectia mediului pentru operatorii economici care desfasoara activitati de tratare si valorificare a DEEE-urilor, prevad cu titlu de obligativitate indeplinirea obiectivelor prevazute la alin. (1).
(3) Operatorii economici care detin autorizatie de mediu pentru desfasurarea de activitati de tratare si valorificare a DEEE trebuie ca, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, sa solicite revizuirea autorizatiei de mediu in conformitate cu prevederile prezentei hotarari, in vederea indeplinirii obiectivelor prevazute la alin. (1).
(4) Valorificarea DEEE se face acordandu-se prioritate reutilizarii echipamentelor intregi.
(5) In scopul urmaririi realizarii obiectivelor prevazute la alin. (1) producatorii sau organizatiile colective care actioneaza in numele producatorilor si operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati economice de tratare, valorificare sau eliminare finala nepoluanta a DEEE au obligatia sa tina, intr-un registru constituit special in acest scop, o evidenta a cantitatii de DEEE, de componente, materiale si substante ale acestora la intrarea si iesirea din instalatia de tratare si/sau la intrarea in instalatia de valorificare ori de reciclare. Modul de evidenta a gestionarii si de raportare a informatiilor este stabilit prin ordin al ministrului mediului si padurilor, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(6) Producatorii sau reprezentantii autorizati care actioneaza in numele lor sunt obligati sa organizeze colectarea, valorificarea si reciclarea DEEE, pentru a indeplini obligatiile prevazute la art. 5 alin. (13) si la art. 7 alin. (1), in una dintre urmatoarele modalitati:
a) individual, utilizand propriile resurse, in conformitate cu planul de operare aprobat potrivit prevederilor alin. (7);
b) transferarea acestor responsabilitati, pe baza de contract, catre operatorul economic legal constituit, denumit in continuare organizatie colectiva, autorizata potrivit prevederilor alin. (7).
(7) Procedura si criteriile de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuala si anulare a licentei de operare a organizatiilor colective si de avizare a planului de operare pentru sistemele individuale, precum si modul de calcul al obligatiilor de finantare a deseurilor de echipamente electrice si electronice istorice se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului si padurilor si al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(8) Ministerul Mediului si Padurilor si Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri propun teme de cercetare pentru dezvoltarea de noi tehnologii de valorificare, tratare si reciclare a DEEE in cadrul programelor sectoriale de cercetare.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ARTICOLUL 9
Finantarea gestionarii DEEE provenite de la alti utilizatori decat gospodariile particulare

(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, costurile legate de colectarea, tratarea, valorificarea si eliminarea nepoluanta a DEEE provenite de la utilizatori, altii decat gospodariile particulare, si generate de produsele introduse pe piata se suporta de catre producatori.
(2) Pentru deseurile istorice, finantarea costurilor de gestionare trebuie sa fie asigurata de catre producatori, dupa cum urmeaza:
a) in cazul deseurilor istorice inlocuite cu echipamente noi echivalente sau cu echipamente noi care indeplinesc aceeasi functie, finantarea costurilor de gestionare trebuie sa fie asigurata de producatorii acestor produse la introducerea lor pe piata. Utilizatorii, altii decat gospodariile particulare, pot sa participe, partial sau in totalitate, la finantarea costurilor degestionare a acestei categorii de deseuri;
b) in cazul altor deseuri istorice decat cele prevazute la lit. a), finantarea costurilor de gestionare trebuie sa fie asigurata de utilizatori, altii decat gospodariile particulare.
(3) Fara sa se incalce prevederile prezentei hotarari, producatorii si utilizatorii, altii decat gospodariile particulare, pot incheia acorduri care stabilesc alte metode de finantare.

ARTICOLUL 10
Informatii pentru utilizatori

(1) Producatorii sunt obligati sa furnizeze utilizatorilor de EEE din gospodariile particulare toate informatiile necesare in legatura cu:
a) obligatia de a nu elimina DEEE ca deseuri municipale nesortate si de a colecta selectiv aceste DEEE;
b) sistemele de predare si colectare puse la dispozitia lor;
c) rolul utilizatorilor in reutilizarea, reciclarea si celelalte forme de valorificare a DEEE;
d) efectele potentiale asupra mediului si sanatatii umane ca urmare a prezentei substantelor periculoase in echipamentele electrice si electronice;
e) semnificatia simbolului prevazut in anexa nr. 4.
(2) Ministerul Mediului si Padurilor si Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, precum si autoritatile administratiei publice locale promoveaza si cofinanteaza campanii de informare si educare a consumatorilor pentru a-i incuraja sa faciliteze procesul de colectare, reutilizare, tratare si valorificare a DEEE.
(3) In scopul reducerii la minimum a eliminarii DEEE ca deseuri municipale nesortate si pentru a facilita colectarea lor selectiva, producatorii trebuie sa aplice simbolul prevazut in anexa nr. 4 pe echipamentele electrice si electronice introduse pe piata dupa intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
(4) In cazul in care, datorita dimensiunii echipamentului sau modului de functionare a acestuia, aplicarea simbolului pe echipament nu este posibila, simbolul respectiv trebuie aplicat pe ambalaj, pe instructiunile de utilizare si pe certificatul de garantie al echipamentului electric si electronic in cauza.
(5) Toate informatiile prevazute la alin. (1) si (3) sunt furnizate de catre producatori si/sau distribuitori in instructiunile de utilizare sau la punctul de vanzare.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ARTICOLUL 12
Informatii si intocmirea de rapoarte

(1) Ministerul Mediului si Padurilor intocmeste un registru al producatorilor, in care sunt centralizate anual informatii, inclusiv estimari, cu privire la:
a) cantitatile si categoriile de EEE introduse pe piata nationala;
b) cantitatile si categoriile de EEE care au fost colectate prin toate mijloacele si reutilizate, reciclate si recuperate;
c) greutatea sau numarul deseurilor colectate exportate.
(2) Producatorii au obligatia de a se inscrie in registrul mentionat la alin. (1), primind un numar de inregistrare ce va fi comunicat de catre acestia tuturor retelelor comerciale prin care sunt distribuite si vandute EEE.
(3) Pot introduce pe piata EEE numai producatorii inregistrati in registrul prevazut la alin. (1).
(4) Producatorii de EEE au obligatia sa furnizeze informatii despre cantitatile si categoriile de EEE introduse pe piata nationala, conform cerintelor prevazute la alin. (1).
(5) Producatorii care furnizeaza EEE tranzactionate prin mijloace de comunicare la distanta transmit Ministerului Mediului si Padurilor informatii in conformitate cu cerintele prevazute la alin. (4) si la art. 8 alin. (13).
(6) Ministerul Mediului si Padurilor transmite informatiile Comisiei Europene o data la 2 ani, in termen de 18 luni de la sfarsitul perioadei acoperite de raportare. Sunt avute in vedere in special operatiunile de tratare prevazute la art. 6 alin. (5).
(7) Ministerul Mediului si Padurilor transmite Comisiei Europene, o data la 3 ani, un raport privind aplicarea prevederilor prezentei hotarari. Acest raport se redacteaza pe baza Deciziei 2004/249/CE a Comisiei din 11 martie 2004 privind un chestionar pentru elaborarea rapoartelor statelor membre cu privire la punerea in aplicare a Directivei 2002/96/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE).
Raportul este pus la dispozitia Comisiei Europene in termen de 9 luni de la sfarsitul perioadei de 3 ani la care acesta se refera.
(8) Operatorii economici care comercializeaza sau cumpara, primesc prin donatie ori receptioneaza prin alte mijloace in vederea vanzarii sau pentru uz propriu echipamente electrice si electronice, precum si institutiile publice si private care cumpara, primesc prin donatie ori receptioneaza prin alte mijloace pentru uz propriu EEE sunt obligati/obligate sa solicite producatorilor numarul de inregistrare din registrul producatorilor si importatorilor de echipamente electrice si electronice, constituit potrivit prevederilor alin. (1).
(9) Sunt interzise comercializarea si utilizarea EEE provenite de la producatori care nu respecta normele instituite de prezenta hotarare.

ARTICOLUL 13
Inspectia si controlul. Sanctiuni

(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) si alin. (2),
cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice si cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice;
b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a), c)—e), alin. (5), (7) si (12), art. 7 alin. (5), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1) si (2), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;
c) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2), art. 7 alin. (3), art. 8 alin. (13), art. 10 alin. (3)—(5), art. 11 alin. (5) si (6), art. 12 alin. (8) si (9), cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei;
d) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (13) si (15), art. 6 alin. (4) si (5), art. 7 alin. (1) si (6), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) si (2), cu amenda de la 40.000 lei la 50.000 lei si cu suspendarea temporara a activitatii operatorului economic pana la conformarea cu prevederile prezentei hotarari;
e) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (3), (5), (7), (8) si
(12), cu amenda de la 40.000 lei la 50.000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul imputernicit al:
a) Garzii Nationale de Mediu, pentru nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d) si e), alin. (2), (5), (7), (12) si (13), art. 6 alin. (4) si (5), art. 7 alin. (1), (3), (5) si (6), art. 8 alin. (1), (3), (5), (7), (8), (12) si (13), art. 9 alin. (1) si (2), art. 10 alin. (1) si (5), art. 11 alin. (1) si (2), art. 12 alin. (8) si (9);
b) Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, pentru nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (3), (4) si (5), art. 11 alin. (5) si (6), art. 12 alin. (8).
(3) Dispozitiile referitoare la contraventiile prevazute la alin. (1) si (2) se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
ARTICOLUL 14
Dispozitii finale

(1) De la 1 decembrie 2010, la articolul 3, litera l) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„l) substanta sau amestec periculos — orice amestec care trebuie considerat periculos in temeiul Hotararii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase sau orice substanta care indeplineste criteriile pentru oricare dintre urmatoarele clase sau categorii de pericol mentionate in anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor:
1. clasele de pericol 2.1—2.4, 2.6, 2.7 si 2.8 tipurile A si B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 si 2, 2.14 categoriile 1 si 2, 2.15 tipurile A—F;
2. clasele de pericol 3.1—3.6, 3.7 — efecte adverse asupra functiei sexuale si a fertilitatii sau asupra dezvoltarii, 3.8 — alte efecte decat efectele narcotice, 3.9 si 3.10;
3. clasa de pericol 4.1;
4. clasa de pericol 5.1;”.
(2) De la 1 iunie 2015, la articolul 3, litera l) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
l) substanta sau amestec periculos — orice substanta sau amestec care indeplineste criteriile pentru oricare dintre urmatoarele clase ori categorii de pericol stabilite in anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor:
1. clasele de pericol 2.1—2.4, 2.6, 2.7 si 2.8 tipurile A si B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 si 2, 2.14 categoriile 1 si 2, 2.15 tipurile A—F;
2. clasele de pericol 3.1—3.6, 3.7 — efecte adverse asupra functiei sexuale si a fertilitatii sau asupra dezvoltarii, 3.8 — alte efecte decat efectele narcotice, 3.9 si 3.10;
3. clasa de pericol 4.1;
4. clasa de pericol 5.1;”.
(3) Anexele nr. 1A, 1B, 2, 3 si 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.

ARTICOLUL 15
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 491 din 10 iunie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

Intregul Act normativ poate fi gasit in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 728, din  1 noiembrie 2010.

 

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat asta: