Publicat de: valorificare | 26 octombrie 2010

Legislaţia europeană privind mentenanţa

A g e n t i a   E u r o p e a n a   p e n t r u   S e c u r i t a t e   s  i   S a n a t a t e   i n   M u n c a

Începând din 1989, au fost adoptate mai multe directive europene care stabilesc un cadru general de cerinţe minime pentru protecţia lucrătorilor la locul de muncă.

Aceste directive se aplică, de asemenea, activităţilor de mentenanţă, în primul rând, directiva-cadru, care include obligaţia angajatorilor de a realiza o evaluare a riscurilor la locul de muncă.

Directiva … Consiliului – „directiva-cadru” privind principiile generale referitoare la prevenirea şi protecţia lucrătorilor împotriva accidentelor de muncă şi bolilor profesionale

Aceasta conţine principiile generale de prevenire, stabileşte obligaţiile angajatorilor legate de evaluarea riscurilor, eliminarea factorilor de risc şi de accident, informarea, consultarea, participarea echilibrată şi formarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora.

Comisia Europeană a elaborat un Ghid privind evaluarea riscurilor la locul de muncă pentru a ajuta angajatorii şi angajaţii să pună în aplicare cerinţele de evaluare a riscurilor din Directiva-cadru. În acest ghid, lucrătorii din mentenanţă au fost identificaţi drept “lucrători care pot fi expuşi unui risc crescut”. Ghidul atrage atenţia, de asemenea, asupra necesităţii de a realiza o evaluare separată a riscurilor pentru activităţile de mentenanţă.

În baza „directivei-cadru”, au fost adoptate o serie de directive individuale, toate prezentând relevanţă pentru efectuarea mentenanţei în condiţii de siguranţă, şi multe dintre acestea includ dispoziţii specifice privind activităţile de mentenanţă şi cerinţele referitoare la mentenanţă pentru a elimina pericolele de la locul de muncă.

Directiva … Consiliului

privind cerinţele minime de securitate şi sănătate la locul de muncă include, printre altele, cerinţa ca angajatorii să se asigure ca

 • să fie păstrate în permanenţă libere căile de circulaţie care conduc spre ieşirile de urgenţă şi ieşirile propriu-zise
 • întreţinerea tehnică a locului de muncă şi a echipamentelor şi dispozitivelor să fie realizată, iar orice greşeli constatate, care pot să afecteze securitatea şi sănătatea lucrătorilor, să fie corectate cât mai curând posibil
 • echipamentele şi dispozitivele de securitate destinate prevenirii sau eliminării pericolelor să fie întreţinute şi controlate cu regularitate

Directiva … Consiliului

privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de lucru la locul de muncă, unde folosirea echipamentului de lucru cuprinde întreţinerea incluzând, în special, curăţarea, prevede că:

 • angajatorul ia măsurile necesare pentru ca, pe toată durata folosirii sale, echipamentul de lucru să fie menţinut, prin metode de întreţinere corespunzătoare, la un nivel care să respecte dispoziţiile alineatului 1 literele (a) sau (b), după caz.
 • angajatorul ia măsurile necesare pentru ca echipamentele de lucru, care sunt supuse unor influenţe putând genera deteriorări ce pot fi la originea unor situaţii periculoase, să facă obiectul:

– unor verificări periodice şi unor verificări speciale pentru a asigura că sunt menţinute condiţiile de sănătate şi securitate şi că deteriorările pot fi depistate şi remediate în timp util

 • dacă se presupune că folosirea unui echipament de lucru poate prezenta un risc specific pentru securitatea sau sănătatea lucrătorilor, angajatorul se asigură că:

– folosirea echipamentului de lucru este rezervată numai persoanelor însărcinate să îl folosească;
– în cazul lucrărilor de reparaţii, transformare, întreţinere, lucrătorii în cauză sunt desemnaţi în mod expres să desfăşoare o astfel de activitate.

De asemenea, directiva conţine cerinţe minime pentru dispozitivele de protecţie şi comandă şi dispoziţii privind mentenanţa:

 • operaţiunile de întreţinere trebuie să poată fi executate când echipamentul de lucru este oprit. Dacă acest lucru nu este posibil, trebuie luate măsuri de protecţie corespunzătoare fie pentru executarea acestor operaţiuni, fie pentru ca aceste operaţiuni să fie executate în afara zonelor periculoase
 • dacă pentru echipamentul de lucru există un carnet de întreţinere, acesta trebuie ţinut la zi
 • lucrătorii trebuie să dispună de mijloace sigure de acces la toate zonele destinate operaţiunilor de producţie, reglare şi întreţinere şi să poată rămâne în condiţii de securitate în acestea.

În plus, directiva conţine dispoziţii privind utilizarea echipamentelor de lucru prevăzute pentru lucrul temporar la înălţime, de exemplu, dispoziţii specifice privind utilizarea scărilor mobile, schelelor.

Directiva … Consiliului

privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă prevede ca echipamentul individual de protecţie să fie distribuit gratuit de către angajator, care garantează buna stare de funcţionare şi o stare de igienă satisfăcătoare a prin intermediul întreţinerii, reparării şi înlocuirilor necesare.

ANEXA III la directivă include o listă orientativă neexhaustivă a activităţilor şi sectoarelor de activitate care pot necesita furnizarea de echipament individual de protecţie.

Directiva … Consiliului

privind cerinţele minime de îmbunătăţire a protecţiei securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de foraj

Conţine, printre altele, cerinţe minime aplicabile sectoarelor de pe ţărm şi din larg, incluzând dispoziţii privind mentenanţa.

Directiva … Consiliului

privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de suprafaţă şi în subteran

Angajatorul ia măsurile necesare pentru a se asigura că:

 • locurile de muncă sunt proiectate, construite, echipate, date în folosinţă, exploatate şi întreţinute în aşa fel încât să permită lucrătorilor efectuarea sarcinilor de muncă fără a pune în pericol securitatea sau sănătatea proprie ori a celorlalţi lucrători;
 • activităţile care comportă un risc special sunt încredinţate numai personalului competent şi se execută conform instrucţiunilor date.

Directiva … Consiliului

privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la locul de muncă prevede ca întreţinerea, în legătură cu care se poate prevedea posibilitatea unei expuneri semnificative sau care pot produce efecte dăunătoare asupra securităţii şi sănătăţii din alte motiv, să fie inclusă în evaluarea riscurilor. De asemenea, prevede ca riscurile pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor la locul de muncă unde sunt prezenţi agenți chimici periculoşi să fie eliminate şi reduse la minimum prin:

 • proiectarea şi organizarea sistemelor de lucru la locul de muncă,
 • asigurarea unui echipament corespunzător pentru lucrul cu agenţi chimici şi proceduri de întreţinere care asigură sănătatea şi securitatea lucrătorilor la locul de muncă etc.

Directiva …

privind echipamentele tehnice şi de modificare a Directivei … prevede în preambul următoarele: costul social al unui mare număr de accidente cauzate în mod direct de utilizarea echipamentelor tehnice poate fi redus prin proiectarea şi construcţia inerent sigure ale echipamentelor tehnice şi prin instalarea şi întreţinerea corespunzătoare.

ANEXA I

privind cerinţele esenţiale de sănătate și siguranță referitoare la proiectarea și construcția echipamentelor tehnice include principiile integrării securităţii, cerinţe pentru sistemele de control şi dispoziţii specifice privind întreţinerea echipamentelor tehnice, precum şi cerinţe referitoare la informare, avertismente şi instrucţiuni.

Au fost promulgate mai multe directive individuale privind expunerea lucrătorilor la agenţi fizici potenţial dăunători la locul de muncă, precum vibraţii, zgomot, câmpuri electromagnetice, radiaţie optică şi radiaţie ionizantă. Aceste directive includ o dispoziţie care vizează evitarea sau reducerea expunerii, printre altele, prin programe de mentenanţă adecvate pentru echipamentele de lucru, locul de muncă şi sistemul locului de muncă.

 • Directiva … Parlamentului European şi a Consiliului privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de agenţi fizici (vibraţii)
 • Directiva … Parlamentului European şi a Consiliului privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţi fizici (zgomot)
 • Directiva … Parlamentului European şi a Consiliului privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (radiaţii optice artificiale)
 • Directiva … Parlamentului European şi a Consiliului privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri şi unde electromagnetice.

Aceste directive, dar si alte directive relevante, se pot gasi pe site-ul Agentiei

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat asta: