Publicat de: valorificare | 12 Iulie 2010

OUG nr. 214/2008

In Monitorul Oficial ,Partea I nr.847 din 16/12.2008,a aparut Ordonanta de Urgenta nr.214/2008,pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii . Acest act normativ a aparut  ca o necesitate de armonizare a legislatiei specifice autorizarii executarii lucrarilor de constructii prin adaptarea la prevederile Directivei Consiliului 85/337/CEE din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva 97/11/CE a Consiliului din 3 martie 1997 si prin Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 mai 2003 privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul, respectiv modificarea Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE cu privire la participarea publicului si accesul la justitie.
Dam mai jos pasaje din aceasta Ordonanta:

Art. I
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 1. – (1) Executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza unei autorizatii de construire sau de desfiintare, emisa in conditiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren si/sau constructii – identificat prin numar cadastral, in cazul in care legea nu dispune altfel.”
2. La articolul 2, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 2. – (1) Autorizatia de construire constituie actul final de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia este permisa executarea lucrarilor de constructii corespunzator masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea constructiilor.
(2) Autorizatia de construire se emite in baza documentatiei tehnice – D.T., elaborata in conditiile prezentei legi, in temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, avizate si aprobate potrivit legii.”
3. La articolul 2, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
„(21) Autorizatia de construire se emite dupa parcurgerea urmatoarelor etape:
a) emiterea certificatului de urbanism, ca urmare a cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, depusa de solicitant;
b) evaluarea initiala a investitiei si stabilirea necesitatii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului;
c) notificarea de catre solicitant a autoritatii administratiei publice locale cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, in situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaluarii efectelor investitiei asupra mediului;
d) emiterea avizelor si acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism;
e) emiterea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, dupa caz;
f) elaborarea documentatiei tehnice – D.T.;
g) depunerea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiei publice locale competente;
h) emiterea autorizatiei de construire.”
4. La articolul 3, partea introductiva si literele a), b), c), e) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 3. – Constructiile civile, industriale, agricole, cele pentru sustinerea instalatiilor si utilajelor tehnologice, pentru infrastructura de orice fel sau de oricare alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, precum si a reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor, pentru:
a) lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor prevazute la art. 11;
b) lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice, stabilite potrivit legii;
c) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind caile de comunicatie de orice fel, drumurile forestiere, lucrarile de arta, retelele si dotarile tehnico-edilitare, lucrarile hidrotehnice, amenajarile de albii, lucrarile de imbunatatiri funciare, lucrarile de instalatii de infrastructura, lucrarile pentru noi capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente;
……………………………………………………………………………………………………………….
e) lucrari de foraje si excavari necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice si a prospectiunilor geologice, proiectarea si deschiderea exploatarilor de cariere si balastiere, a sondelor de gaze si petrol, precum si a altor exploatari de suprafata sau subterane;
f) lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executarii lucrarilor, in conditiile prevazute la art. 7 alin. (11);”.
5. La articolul 4, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2), (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
„(2) Pentru lucrarile care se realizeaza pe amplasamente ce depasesc limitele judetelor, respectiv ale municipiului Bucuresti, in vederea armonizarii conditiilor de autorizare pentru intreaga investitie, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor va emite un aviz coordonator in baza caruia presedintii consiliilor judetene implicate, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti vor emite autorizatii de construire pentru lucrarile amplasate in unitatile administrativ-teritoriale din aria lor de competenta.
(3) Autorizatiile de construire prevazute la alin. (2) produc efecte la data intrarii in vigoare a ultimei autorizatii de construire emise in conditiile prezentei legi.
(4) Pentru lucrarile aferente infrastructurii de transport rutier de interes national, autorizatia de construire se elibereaza de catre presedintii consiliilor judetene respective, in baza avizului coordonator emis de Ministerul Transporturilor”.
6. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 5. – (1) Avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism si care privesc asigurarea, racordarea sau bransarea, dupa caz, la infrastructura edilitara, in conditiile impuse de caracteristicile si de amplasamentul retelelor de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament, racordarea la reteaua cailor de comunicatii, securitatea la incendiu, protectia civila si protectia sanatatii populatiei, precum si actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului se solicita si se obtin de catre investitor/solicitant de la autoritatile competente in domeniu, inaintea depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatile prevazute la art. 4.
(2) Avizele, acordurile si actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, stabilite prin certificatul de urbanism si obtinute de catre solicitant, potrivit prevederilor alin. (1), devin parte integranta din autorizatia de construire.”
7. La articolul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 6. – (1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile prevazute la art. 4, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii, care sunt informatii de interes public, potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii, stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite prin documentatia tehnica – D.T. in functie de specificul amplasamentului, lista cuprinzand avizele si acordurile necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii, potrivit prevederilor art. 5, alin. (1), inclusiv obligatia de a contacta autoritatea competenta pentru protectia mediului, cu privire la evaluarea initiala a investitiei si stabilirea necesitatii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului in vederea obtinerii actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului.”
8. La articolul 6, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
„(11) Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului este, dupa caz, declaratia autoritatii pentru protectia mediului, decizia etapei de incadrare, acordul de mediu, avizul Natura 2000.”
9. La articolul 6, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(4) In vederea eliberarii certificatului de urbanism solicitantul – orice persoana fizica sau juridica interesata – se va adresa autoritatilor prevazute la art. 4 cu o cerere care va cuprinde atat elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita certificatul de urbanism, respectiv localitate, numar cadastral si numar de carte funciara, in cazul in care legea nu dispune altfel, cat si elementele care definesc scopul solicitarii.”
10. Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu urmatorul cuprins:
„Art. 61. – (1) Masurile specifice pentru protectia mediului stabilite prin actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului vor fi avute in vedere la elaborarea documentatiei tehnice – D.T. si nu pot fi modificate prin procedura de autorizare ori prin autorizatia de construire.
(2) In situatia in care o investitie urmeaza sa se realizeze etapizat sau sa se amplaseze pe terenuri aflate in raza teritoriala a mai multor unitati administrativ-teritoriale invecinate, evaluarea efectelor asupra mediului se realizeaza pentru intreaga investitie.”
11. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 7. – (1) Autorizatia de construire se emite pentru executarea lucrarilor de baza si a celor aferente organizarii executarii lucrarilor, in cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care cuprinde, in copie, urmatoarele documente:
a) certificatul de urbanism;
b) dovada, in copie legalizata, a titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel;
c) documentatia tehnica – D.T.;
d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism;
e) actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.”
12. La articolul 7, dupa alineatul (11) se introduc doua noi alineate, alineatele (12) si (13), cu urmatorul cuprins:
„(12) Documentatia pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se depune si se inregistreaza la autoritatea administratiei publice locale competente numai daca solicitantul prezinta toate documentele prevazute la alin. (1) lit. a)-f).
(13) Cu respectarea legislatiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, in situatia in care apar modificari pentru care este necesara emiterea unei autorizatii de construire distincta pentru organizarea executarii lucrarilor, aceasta se emite numai daca autoritatea competenta pentru protectia mediului constata ca modificarile aduse se inscriu in limitele actului administrativ emis anterior. In caz contrar, autoritatea competenta pentru protectia mediului reface evaluarea efectelor lucrarilor de baza si a celor aferente organizarii executarii lucrarilor si emite un nou act administrativ.”
13. La articolul 7, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Documentatia tehnica – D.T. se elaboreaza in conformitate cu continutul-cadru prevazut in anexa nr. 1, in concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, al avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism si se intocmeste, se semneaza si se verifica, potrivit legii.”
14. La articolul 7, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21), (22) si (22), cu urmatorul cuprins:
„(21) Documentatiile tehnice – D.T. aferente investitiilor pentru care autoritatea competenta pentru protectia mediului a evaluat efectele asupra mediului si a emis actul administrativ se verifica in mod obligatoriu pentru cerinta esentiala de calitate in constructii c) igiena, sanatate si mediu, potrivit legii.
(22) In situatia in care, dupa emiterea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului si inaintea depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, investitia sufera modificari care nu au facut obiectul evaluarii privind efectele asupra mediului, acestea vor fi mentionate de catre verificatorul tehnic atestat pentru cerinta esentiala c) igiena, sanatate si mediu in raportul de verificare a documentatiei tehnice aferente investitiei, iar solicitantul/investitorul are obligatia sa notifice autoritatea publica pentru protectia mediului emitenta, cu privire la aceste modificari, potrivit prevederilor legislatiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.
(23) Documentatiile tehnice – D.T. pentru reabilitarea termica a cladirilor se verifica in mod obligatoriu pentru cerinta esentiala de calitate in constructii f) economie de energie si izolare termica, potrivit legii.”
15. La articolul 7, alineatul (14) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(14) Valabilitatea autorizatiei se mentine in cazul schimbarii investitorului, inaintea finalizarii lucrarilor, cu conditia respectarii prevederilor acesteia si a inscrierii in cartea funciara a modificarilor intervenite cu privire la drepturile reale imobiliare.”
16. La articolul 7, alineatul (15) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(15) In situatia in care in timpul executarii lucrarilor si numai in perioada de valabilitate a autorizatiei de construire survin modificari de tema privind lucrarile de constructii autorizate, care conduc la necesitatea modificarii acestora, titularul are obligatia de a solicita o noua autorizatie de construire, potrivit prevederilor prezentei legi.”
17. La articolul 7, dupa alineatul (15) se introduc trei noi alineate, alineatele (151), (152) si (153), cu urmatorul cuprins:
„(151) Pentru obtinerea unei noi autorizatii de construire, potrivit prevederilor alin. (15), solicitantul va depune o noua documentatie tehnica – D.T., elaborata in conditiile modificarilor de tema survenite, urmand ca autoritatea administratiei publice locale competente sa decida, dupa caz:
a) emiterea noii autorizatii de construire, daca lucrarile corespunzatoare modificarilor de tema se inscriu in limitele actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, precum si ale avizelor si acordurilor obtinute pentru autorizatia de construire initiala;
b) reluarea procedurii de autorizare in conditiile prezentei legi, daca lucrarile corespunzatoare modificarilor de tema depasesc limitele actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, precum si ale avizelor si acordurilor obtinute pentru autorizatia de construire initiala.
(152) Verificarea incadrarii lucrarilor corespunzatoare modificarilor de tema in limitele avizelor si acordurilor obtinute pentru autorizatia de construire initiala se realizeaza de catre verificatori tehnici atestati in conditiile legii, pentru fiecare cerinta esentiala de calitate in constructii, potrivit legii.
(153) Verificarea incadrarii lucrarilor corespunzatoare modificarilor de tema in limitele actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului se realizeaza de catre aceasta potrivit prevederilor legislatiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.”
18. La articolul 7, alineatul (16) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(16) Cu respectarea legislatiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, autorizatia de construire pentru lucrarile de interventie in prima urgenta obligatorii in cazuri de avarii, accidente tehnice, calamitati ori alte evenimente cu caracter exceptional, inclusiv la constructiile prevazute la art. 3 lit. b), se emite imediat de catre autoritatea administratiei publice competenta potrivit prezentei legi, urmand ca documentatia tehnica necesara sa fie definitivata pe parcursul sau la incheierea executarii lucrarilor, cu respectarea avizelor, acordurilor si actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului.”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

38. La anexa nr. 1, subpunctele 1.1 si 1.2. ale punctului „1. Planuri generale” al listei „II. Piese desenate” a sectiunii „A. Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire – P.A.C.” se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„1.1. Plan de incadrare in teritoriu
– plan de incadrare in zona a lucrarii, intocmit la scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dupa caz, emis de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara teritorial
1.2. Plan de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei
– plan cu reprezentarea reliefului, intocmit in sistemul de Proiectie Stereografic 1970, la scarile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara teritorial, pe care se vor reprezenta:
? imobilul, identificat prin numarul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafata, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv pozitia si inaltimea la coama a calcanelor limitrofe, precum si pozitia reperelor fixe si mobile de trasare;
? amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine, se vor desfiinta sau se vor construi;
? cotele constructiilor proiectate si mentinute, pe cele trei dimensiuni (cotele 0,00; cote de nivel; distante de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor si altele asemenea);
? denumirea si destinatiile fiecarui corp de constructie;
? sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;
? accesele pietonale si carosabile din incinta si cladiri, plantatiile prevazute;
? planul parcelar al tarlalei in cazul imobilelor neimprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietatii.”
39. La anexa nr. 2, definitia „Acord unic” se abroga.
40. La anexa nr. 2, definitia „Avizare” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Avizare – procedura de analiza si de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, a administratiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, avand ca obiect analiza solutiilor functionale, a indicatorilor tehnico-economici si sociali ori a altor elemente prezentate prin documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea executiei lucrarilor de constructii si proiectul tehnic (P.Th.) pe baza caruia se vor executa lucrarile.
Avizarea se concretizeaza printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate.”
41. La anexa nr. 2, dupa definitia „Documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism” se introduc doua noi definitii, „Documentatie tehnica – D.T.” si „Documentatie pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii”, cu urmatorul cuprins:
„? Documentatie tehnica – D.T.
Documentatia tehnico-economica distincta prin care se stabilesc principalele coordonate privind incadrarea in indicii urbanistici aprobati, amplasarea constructiilor si relatiile acestora cu vecinatatile, schemele si fluxurile functionale, compozitia spatiala, structura de rezistenta, expresia de arhitectura, dotarea si echiparea constructiilor – inclusiv solutiile de asigurare, bransare si racordare a acestora la infrastructura edilitara, dupa caz.
Dupa emiterea autorizatiei de construire, documentatia tehnica – D.T. se constituie parte integranta a Proiectului tehnic – P.Th., respectiv a Detaliilor de executie, fiind interzisa modificarea prevederilor acesteia, sub sanctiunea nulitatii autorizatiei de construire.
Continutul-cadru al documentatiei tehnice – D.T. este prevazut in anexa nr. 1 la prezenta lege.
? Documentatie pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii
Totalitatea documentelor prevazute la art. 7 alin. (1) din lege care constituie suportul tehnic al dosarului ce se depune la autoritatile administratiei publice locale/judetene prevazute la art. 4 in vederea emiterii autorizatiei de construire.”
42. La anexa nr. 2, dupa definitia „Lucrari de modificare” se introduce o noua definitie, „Lucrari de interventie in prima urgenta”, cu urmatorul cuprins:
„? Lucrari de interventie in prima urgenta
Orice fel de lucrari necesare la constructiile existente care prezinta pericol public ca urmare a unor procese de degradare a acestora determinate de factori distructivi naturali si antropici, inclusiv a instalatiilor aferente acestora, pentru:
a) punerea in siguranta, prin asigurarea cerintelor de rezistenta mecanica, stabilitate si siguranta in exploatare;
b) desfiintarea acestora.”
43. La anexa nr. 2, dupa definitia „Lucrari de interventie in prima urgenta” se introduce o noua definitie, „Lucrari de reabilitare”, cu urmatorul cuprins:
„? Lucrari de reabilitare
Orice fel de lucrari de interventii necesare pentru imbunatatirea performantelor de siguranta si exploatare a constructiilor existente, inclusiv a instalatiilor aferente, in scopul prelungirii duratei de exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerintelor esentiale de calitate prevazute de lege.”
44. La anexa nr. 2, dupa definitia „Mobilier urban” se introduce o noua definitie, „Modificare de tema”, cu urmatorul cuprins:
„? Modificare de tema
Orice schimbare initiata de catre investitor/proprietar care are in vedere functiunile si/sau capacitatile functionale caracteristice, indicatorii tehnico-economici aprobati, solutiile spatiale si/sau de amplasament si alte asemenea cerinte, care au fundamentat elaborarea documentatiei tehnice – D.T., care a stat la baza emiterii autorizatiei de construire.”
45. La anexa nr. 2, definitia „Proiect tehnic (P.Th.)” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„? Proiect tehnic (P.Th.)
Documentatia tehnico-economica – piese scrise si desenate -, elaborata in conditiile legii, care dezvolta documentatia tehnica – D.T., cu respectarea conditiilor impuse prin autorizatia de construire, precum si prin avizele, acordurile si actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, anexe la autorizatia de construire.
Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde solutiile tehnice si economice de realizare a obiectivului de investitii, pe baza caruia se executa lucrarile de constructii autorizate.”

Art. II
In tot cuprinsul legii termenul „Proiect” din sintagmele „Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii”, „Proiect de organizare a executiei lucrarilor” si „Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare” se inlocuieste cu termenul „Documentatie tehnica – D.T”.

Art. III
In tot cuprinsul legii abrevierile „P.A.C.”, „P.O.E.” si „P.A.D.” se inlocuiesc cu abrevierile „D.T.A.C”, „D.T.O.E.” si „D.T.A.D.”.

Art. IV
In tot cuprinsul legii sintagma „oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie” se inlocuieste cu sintagma „oficiul de cadastru si publicitate imobiliara teritorial”.

Art. V
Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. VI
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. VII
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.430/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 825 si 825 bis din 13 septembrie 2005, se vor actualiza in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. VIII
Prin derogare de la prevederile art. 40 alin. 1 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificarile ulterioare, pentru lucrarile prevazute la art. 4 alin. (4) din prezenta lege, investitorii sau proprietarii vor vira lunar catre Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C. o suma echivalenta cu o cota de 0,3% din cheltuielile pentru executarea acestora.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat asta: