Publicat de: valorificare | 26 aprilie 2010

PERICOLE: Intrebari si Raspunsuri (solutii)

La fiecare loc de munca si in orice activitate,exista pericole care trebuiesc cunoscute pentru a putea fi evitate; dam mai jos alte exemple de pericole dar si  de raspunsuri, solutii rapide care se pot da in cazurile respective. Solutiile propuse nu sunt singulare sau cele mai bune; sunt doar niste exemple culese din materialele de specialitate.

PERICOL: Autovehicule şi maşini

Intrebare

1. Au fost utilizate mijloace de transport cu defecţiuni sau funcţionare necorespunzătoare?

2. Există situaţii de suprasolicitare a mijloacelor de transport şi a echipamentului de muncă

(de ex. vehiculele, macaralele, platformele de ridicare)?

3. Sunt căile de transport libere şi lipsite de obstacole?

4. Este redusă vizibilitatea pe căile de transport?

5. Au fost situaţii de utilizare a mijloacelor de transport de către persoane neautorizate?

6. Încărcăturile şi sarcinile sunt întotdeauna asigurate în mod corect?

7. Câmpul vizual al conducătorului auto este uneori redus din cauza încărcăturilor voluminoase?

RASPUNS

1.Utilizarea de mijloacele de transport corespunzătoare pentru activitatea care se execută.

2.Utilizarea de echipamente care deţin certificate/autorizaţii corespunzat.

3.Utilizarea echipamentelor în conformitate cu informaţiile prevăzute în cărţile tehnice.

4.Efectuarea verificărilor tehnice ale echipamentelor în mod periodic.

5.Semnalizarea corespunzătoare a căilor de transport şi păstrarea ordinii.

6.Asigurarea lăţimii necesare pentru căile de transport şi evitarea reducerii vizibilităţii şi a „zonelor ascunse“.

7.Poziţionarea şi asigurarea în mod corect a încărcăturilor şi sarcinilor.

8.Instruirea corespunzătoare a lucrătorilor.

9.Asigurarea că mijloacele de transport auto-propulsate sunt prevăzute cu dispozitive împotriva pornirii accidentale.

PERICOL: Instalaţii şi echipamente electrice

Intrebare

1. Sunt montate şi în bună stare de funcţionare componentele de securitate şi întreruptoarele?

2.Există deteriorări ale izolaţiei cablurilor(ex.înnădiri sau fire dezizolate?

3. Există carcase deteriorate ale echipamentelor electrice sau carcase care nu asigură protecţia faţă de personalul neautorizat?

4. Există carcase ale echipamentelor electrice nemarcate cu simbolul pentru „Pericol de electrocutare“,un fulger de culoare neagră pe fond galben încadrat într-un triunghi negru?

5. Există prize şi fişe deteriorate?

6. Este posibil ca echipamentul electric să fie utilizat în mod necorespunzător?

7. Există posibilitatea să se utilizeze echipamentul electric umed sau cu mâinile umede sau folosind îmbrăcăminte umedă?

8. Există posibilitatea să se lucreze în vecinătatea zonelor periculoase ale sistemelor electrice?

9. Există elemente aflate sub tensiune în apropierea zonelor de lucru?

10. Există elemente conductoare neprotejate, care nu sunt legate la instalaţia de legare la pământ?

11. Există încărcări electrostatice (de ex. pe durata realimentării)?

RASPUNS

1.Efectuarea de verificări vizuale pentru detectarea defecţiunilor, înainte de începerea lucrului.

2.Efectuarea de verificări periodice realizate de electricieni autorizaţi.

3.Utilizarea echipamentelor certificate, conform legislaţiei.

4.În cazul defectării sau deteriorării echipamentului electric se va opri alimentarea cu tensiune, se vor scoate fişele din priză imediat şi se va raporta defecţiunea.

5.Remedierea defecţiunilor numai de către electricieni autorizaţi.

6.Alegerea tipului de echipament corespunzător ( grad de protecţie IP, protecţie mecanică etc.).

7.Efectuarea lucrului conform instrucţiunilor.

8.Scoaterea circuitelor electrice de sub tensiune.

9.Limitarea zonelor de lucru ale instalaţiilor de ridicat (dacă există).

10.Verificarea echipamentului electric înainte de utilizarea acestuia, după reparare şi în mod periodic.

11.Utilizarea legării la pământ.

PERICOL: Incendii

Intrebare

1. Sunt utilizate substanţe oxidante sau inflamabile, cum ar fi vopsele, lacuri, adezivi şi solvenţi?

2. Substanţele oxidante şi inflamabile sunt depozitate în camere ventilate?

3. Sunt disponibile Fişe Tehnice de Securitate pentru toate substanţele chimice periculoase utilizate la locul de muncă?

4. Există surse de aprindere (de ex. foc deschis, echipament electric, sarcini electrostatice sau temperatură ridicată)?

5. Zonele cu pericol de incendiu sunt semnalizate în mod corespunzător?

6. Lucrătorii care utilizează substanţe combustibile sau inflamabile sunt informaţi în mod periodic cu privire la proprietăţile periculoase ale acestor substanţe chimice?

7. Echipamentul de prevenire şi stingere a incendiilor se află pe poziţie şi este corespunzător?

8. Echipamentul prevenire şi stingere a incendiilor este funcţional şi întreţinut în mod periodic?

9.Echipamentul de prevenire şi stingere a incendiilor e uşor accesibil?

10. Există planuri pentru situaţii de urgenţă şi de evacuare?

11. Sunt marcate căile de evacuare?

12. Există alarme de incendiu?

13. Au fost realizate exerciţii practice privind modul de acţiune în caz de incendiu?

14. S-a efectuat instruirea pe probleme de prevenire şi stingere a incendiilor?

RASPUNS

1.Depozitarea corespunzătoare a substanţelor combustibile şi inflamabi-le (de ex. nu trebuie depăşite temperaturile maxime de depozitare).

2.Separarea substanţelor combustibile de cele inflamabile.

3.Prevenirea sau eliminarea surselor de aprindere (inclusiv interzicerea fumatului).

4.Asigurarea Fişelor Tehnice de Securitate pentru toate substanţele inflamabile.

5.Împrejmuirea zonelor periculoase.

6.Verificarea existenţei permisului de lucru cu foc deschis.

7.Dotarea cu extinctoare adecvate materialelor combustibile şi dimensiunii locului de muncă.

8.Verificarea periodică a echipamentelor electrice.

9.Alegerea corespunzătoare a echipamentelor de prevenire şi stingere a incendiilor.

10.Verificarea şi întreţinerea periodică a echipamentului de prevenire şi stingere a incendiilor.

11.Instalarea echipamentului de alarmă în caz de incendii.

12.Semnalizarea, păstrarea în stare de curăţenie şi fără obstacole a căilor de evacuare şi de salvare.

13.Asigurarea instruirii angajaţilor.

14.Realizarea de exerciţii practice privind modul de acţiune în caz de urgenţă.

PERICOL: Explozii

Intrebare

1. Sunt folosite substanţe explozive?

2. Sunt disponibile Fişe Tehnice de Securitate pentru toate substanţele chimice explozive utilizate?

3. Sunt etichetate în mod corespunzător substanţele chimice explozive?

4. Rezultă amestecuri explozive din procesul de producţie (de ex. aer şi gaz – hidrogen sau metan,aer şi vapori de benzen sau acetonă, aer şi pulberi de lemn)?

5. Există zone cu risc de explozie (de ex. camere în care sunt depozitate vopsele sau solvenţi,lichide inflamabile sau gaze)?

6. Există zone cu risc de explozie din cauza: contaminării cu substanţe inflamabile, temperaturilor ridicate de depozitare sau cantităţilor mari de produse care sunt depozitate?

7. Sunt etanşe şi sunt verificate în mod periodic instalaţiile de gaze?

8. Echipamentul electric utilizat în zonele cu risc de explozie sunt alese în mod corect?

9. Există surse de incendiu în zonele cu risc de explozie?

10. Există surse de temperaturi ridicate în zonele cu risc de explozie?

11. Există câmpuri electrostatice în zonele cu risc de explozie?

12. Există sistem de ventilare şi este acesta verificat în mod periodic?

13. Sunt semnalizate zonele cu pericol de explozie?

14. Este monitorizată permanent concentraţia substanţelor explozive din zonele cu risc de explozie?

15. Dispozitivele de monitorizare sunt verificate în mod periodic?

16. Angajaţii care utilizează substanţe sau preparate explozive sunt informaţi în mod periodic cu privire la proprietăţile periculoase ale acestor substanţe chimice?

RASPUNS

1.Utilizarea ventilării şi monitorizarea concentraţiilor.

2.Asigurarea Fişelor Tehnice de Securitate pentru toate substanţele chimice explozive utilizate.

3.Prevenirea sau eliminarea surselor de aprindere.

4.Păstrarea substanţelor care pot forma amestecuri explozive cu aerul departe de foc deschis, echipamente electrice, scântei etc.

5.Depozitarea substanţelor în cantităţi minime.

6.Respectarea instrucţiunilor de a nu depozita împreună anumite produse.

7.Evitarea contaminării şi interzicerea reintroducerii unui produs în containerul original din care a fost scos.

8.Împrejmuirea zonelor cu pericol de explozie.

9.Semnalizarea zonelor cu risc de explozie.

10.Verificarea existenţei permisului de lucru cu foc deschis.

11.Semnalizarea căilor de evacuare şi de salvare şi menţinerea liberă a acestora.

12.Instruirea lucrătorilor.

13.Realizarea de exerciţii practice privind modul de acţiune în caz de urgenţă

PERICOL: Substanţe chimice

Intrebare

1. Sunt utilizate substanţe chimice periculoase (clasificate ca foarte toxice, toxice, periculoase,corozive, iritante, carcinogene, mutagene, toxice pentru reproducere, explozive, oxidante,foarte inflamabile, puternic inflamabile sau inflamabile)?

2. Sunt disponibile Fişe Tehnice de Securitate pentru toate substanţele chimice periculoase utilizate?

3. Sunt etichetate în mod corect toate substanţele chimice?

4. Sunt manipulate în mod corect toate substanţele chimice?

5. Sunt informaţi în mod periodic toţi lucrătorii care folosesc substanţe chimice periculoase cu privire la proprietăţile acestora?

6. Lucrătorii tineri sau femeile însărcinate vin în contact cu substanţele carcinogene sau mutagene?

7. Sunt efectuate măsurători ale concentraţiei de substanţe chimice în mediul de muncă, substanţe pentru care au fost stabilite valori limită de expunere profesională?

8. Concentraţiile substanţelor chimice în atmosfera locului de muncă sunt mai scăzute decât valorile limită de expunere profesională admise?

9. Este asigurat echipamentul de protecţie colectivă (sisteme de ventilare generală şi ventilare locală)pentru toate locurile de muncă în care se folosesc substanţe chimice?

10. Sunt verificate în mod periodic sistemele de ventilare?

11. Este asigurat echipamentul individual de protecţie (mănuşi, ochelari de protecţie măşti de protecţie sau aparate respiratorii) pentru lucrătorii care folosesc substanţe chimice?

12. Este asigurată examinarea medicală periodică pentru toţi lucrătorii expuşi substanţelor sau preparatelor chimice periculoase?

13. Se află sub supraveghere medicală specială lucrătorii expuşi substanţelor cancerigene?

14. Sunt instruiţi în mod corect toţi lucrătorii cu privire la utilizarea şi manipularea substanţelor sau preparatelor chimice periculoase?

RASPUNS

1.Înlocuirea substanţelor foarte toxice cu substanţe mai puţin toxice.

2.Eliminarea substanţelor cancerigene şi mutagene, dacă este posibil.

3.Utilizarea sistemelor automate pentru aplicarea substanţelor chimice periculoase.

4.Asigurarea Fişelor Tehnice de Securitate pentru toate substanţele chimice periculoase.

5.Verificarea etichetării corespunzătoare a tuturor substanţelor chimice periculoase.

6.Verificarea manipulării corespunzătoare a tuturor substanţelor chimice periculoase .

7.Separarea substanţelor chimice periculoase combustibile de cele inflamabile.

8.Măsurarea şi monitorizarea concentraţiilor substanţelor chimice periculoase din mediul de muncă.

9.Instalarea echipamentelor de protecţie colectivă corespunzătoare.

10.Verificarea dotării lucrătorilor cu echipament individual de protecţie.

11.Asigurarea ventilării locale continue la toate locurile de muncă în care concentraţia substanţelor chimice depăşeşte valori limită de expunere profesională stabilite (de ex. sisteme de exhaustare pentru operaţiile de pulverizare, vopsire sau acoperire).

12.Efectuarea de verificări tehnice periodice ale echipamentelor care utilizează substanţe chimice.

13.Verificarea şi curăţarea sistemelor de ventilare în mod periodic în scopul menţinerii eficienţei maxime.

14.Asigurarea examinării medicale periodice a lucrătorilor expuşi la substanţe chimice periculoase, în special la cele cancerigene

sau mutagene.

15.Instruirea periodică a lucrătorilor cu privire la riscurile cauzate de substanţele chimice periculoase şi lucrul cu acestea în condiţii de securitate.

PERICOL: Stresul în muncă

Intrebare

Cerinţele postului

1.Angajaţii lucrează în mod obişnuit sau ocazional în condiţii de stres (ritm înalt al activităţii,termene scurte)?

2.Angajaţii lucrează în mod obişnuit sau ocazional peste orele de program?

3.Volumul de muncă este în mod obişnuit sau ocazional foarte mare?

4.Există un echilibru între cerinţele fizice şi mentale ale postului, pe de o parte,şi capacitatea lucrătorilor, pe de altă parte?

5.Munca este monotonă?

6.Există riscuri fizice la locul de muncă (zgomot, temperatură, substanţe chimice etc.)?

7.Le este clar lucrătorilor care le sunt sarcinile?

8.Sunt cerinţele postului contradictorii pentru lucrători ?

9.Lucrătorii îşi îndeplinesc sarcinile în condiţii de izolare?

Controlul asupra activităţii d esfăşurate

1.Pot lucrătorii să exercite vreo influenţă asupra metodelor de lucru pe care utilizează în desfăşurarea activităţii lor?

2.Pot lucrătorii să exercite vreo influenţă asupra conţinutului activităţii pe care o desfăşoară?

3.Au lucrătorii posibilitatea de a-şi planifice munca, de a lua propriile decizii şi de a-şi asuma responsabilităţi?

4.Este munca împărţită în atât de multe sarcini încât lucrătorii nu prea au sentimental contribuţiei la produsul final?

5.Este munca în schimburi planificată prealabil?

6.Este munca în schimburi planificată cu consultarea lucrătorilor?

7.Este programul de lucru fix?

Climatul social

1.Există un climat social neadecvat la locul de muncă ?

2.Cooperarea între diferitele grupuri de lucrători este slab dezvoltată (de exemplu,între diferitele departamente)?

3.Există conflicte interpersonale sau conflicte între grupuri de lucrători?

4.Rămân problemele de serviciu şi problemele dintre lucrători şi şefi nediscutate?

5.Există o competitivitate puternică între lucrători?

6.Există cazuri de intimidare sau de hărţuire?

7.Există riscul de violenţă faţă de lucrători din partea publicului (atacuri verbale, ameninţări sau atacuri fizice)?

Măsuri de sprijin

1.Beneficiază lucrătorii de sprijinul şefilor şi colegilor lor?

2.Primesc lucrătorii atât feedback pozitiv, cât şi negativ cu privire la munca lor?

3.Sunt recunoscuţi şi recompensaţi lucrătorii pentru munca bine făcută?

4.Beneficiază noii lucrători de instruire la locul de muncă şi de supraveghere corespunzătoare?

5.Beneficiază lucrătorii de sprijin în cazul în care sunt planificate schim-bări sau viitorul întreprinderii nu este sigur etc., pentru a minimiza îngrijorarea şi confuzia lor?

RASPUNS

Cerinţele postului

1.Asigurarea de resurse suficiente în general şi la orele de vârf.

2.Organizarea operaţiilor astfel încât să se evite, pe cât posibil, perioadele de vârf sau blocajele în activitate.

3.Informarea prealabilă cu privire la planurile de producţie şi perioadele de vârf.

4.Monitorizarea volumului de muncă şi verificarea sistematică a modului în care oamenii fac faţă, fizic şi psihic,atunci când volumul de muncă este foarte mare.

5.Menţinerea numărului de ore suplimentare la minim şi stabilirea unor metode de compensare a acestora după perioadele cu volum de muncă foarte mare.

6.Pregătirea corespunzătoare a lucrătorilor.

7.Asigurarea unui echilibru între capacitatea lucrătorilor şi cerinţele postului şi a unui volum de lucru echilibrat.

8.Asigurarea unei instruiri sistematice a lucrătorilor şi a sprijinului necesar pentru ca aceştia să-şi poată îndeplini sarcinile.

9.Încurajarea lucrătorilor în dezvoltarea permanentă a aptitudinilor.

10.Diversificarea sarcinilor de muncă pentru a creşte varietatea muncii. 11.Introducerea unui plan de rotaţie a muncii sau a sarcinilor.

12.Evaluarea şi prevenirea riscurilor la locul de muncă.

13.Definirea clară şi exactă a rolului, funcţiilor şi responsabilităţilor angajaţilor.

14.Organizarea muncii astfel încât angajaţii să poată lucra cu cel puţin încă un coleg.

15.Facilitarea interacţiunii sociale a lucrătorilor atât la locul de muncă, cât şi în afara acestuia, de exemplu, prin punerea la dispoziţie a unei săli pentru reuniuni informale, prin organizarea de evenimente sociale.

Controlul asupra activităţii desfăşurate

1.Consultarea angajaţilor şi a reprezentanţilor acestora cu privire la organizarea, conţinutul şi volumul activităţilor desfăşurate.

2.Delegarea responsabilităţii şi soluţionării problemelor către angajaţi; încredere în abilităţile şi competenţele lucrătorilor.

3.Monitorizarea satisfacţiei în muncă a lucrătorilor.

4.Dezvoltarea sentimentului angajaţilor de contribuţie la produsul muncii lor, de exemplu prin evidenţierea „scopului mai larg“ al muncii lor, prin oferirea unei imagini mai clare asupra impactului şi contribuţiei lor la pro-dusul sau serviciul final.

5.Planificarea şi informarea prealabilă a lucrătorilor privind programul de schimburi.

6.Consultarea lucrătorilor privind planificarea muncii în schimburi, iar, în măsura în care este posibil, adaptarea orarului de lucru la nevoile perso-nale ale lucrătorilor.

7.Acordarea posibilităţii lucrătorilor de a controla, într-o anumită măsură, modul de planificare a propriilor schimburi.

8.Introducerea unui program de lucru flexibil şi a unor măsuri care să fie compatibile cu viaţa de familie.

Climatul social

1.Dezvoltarea şi punerea în aplicare de măsuri de soluţionare a conflic-telor de la locul de muncă.

2.Organizarea de şedinţe şi discutarea problemelor care există între lucrători.

3.Încurajarea lucrătorilor să identifice ei înşişi sursa problemelor şi să găsească soluţii.

4.Asigurarea compatibilităţii între membri grupurilor şi echipelor.

5.Organizarea de cursuri privind modul de abordare a conflictelor interpersonale. În mod special asigurarea că managerii sunt instruiţi corespunzător şi au aptitudini de conducere a personalului.

6.Promovarea unei culturi a respectului.

7.Protecţia angajaţilor vulnerabili (cum ar fi tinerii lucrători) prin numirea unor îndrumători sau mentori.

8.Dezvoltarea şi punerea în aplicare a unor politici care să împiedice actele de intimidare.

9.Amenajarea spaţiilor de lucru în aşa fel încât lucrătorii să fie protejaţi împotriva violenţei (de exemplu bariere speciale,sisteme de supraveghere).

10.Evitarea muncii în condiţii de izolare.

11.Existenţa unei politici privind modul de abordare a violenţei faţă de personal şi afişarea acesteia la vederea publicului(indicând faptul că violenţa nu va fi tolerată, precum şi măsurile care vor fi luate în cazul unor acte de violenţă faţăde personal).

12.Existenţa unui sistem de comunicare eficient astfel încât să fie transmise mai departe informaţiile privind incidentele şi posibile probleme care implică violenţă.

13.Instruirea lucrătorilor cu privire la modul în care trebuie să acţioneze în cazul unei situaţii de violenţă (recunoaşterea,aplanarea,obţinerea de ajutor, raportarea etc.).

Măsuri de sprijin

1.Instruirea personalului de conducere cu privire la acordarea de feedback pozitiv, de recompense verbale şi de sprijin subordonaţilor.

2.Implementarea unui program special de instruire la locul de muncă pentru noii angajaţi; utilizarea de personal cu experienţă pentru instruirea, supravegherea şi îndrumarea noilor angajaţi.

3.Informarea clară şi deschisă (înainte, în timpul şi după schimbare) a angajaţilor şi reprezentanţilor lor cu privire la toate schimbările planificate (inclusiv concedieri).

4.Acordarea posibilităţii personalului de a discuta despre şi de a influenţa schimbările.

5.Oferirea de cursuri speciale de pregătire şi de consiliere profesională privind viitoarea carieră pentru lucrătorii concediaţi.

Am incercat sa identific si sa enumar doar pericole care pot aparea in activitatea de dezafectare a instalatiilor

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat asta: