Publicat de: valorificare | 6 aprilie 2010

Procedură din 30/08/2007 de autorizare a personalului de specialitate în construcţii

CAPITOLUL I
Scop

Art. 1. – Prezenta procedură stabileşte cadrul normativ privind autorizarea şi reautorizarea personalului de specialitate în construcţii, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare, respectiv:

▪ şef laborator de analize şi încercări în construcţii;

▪ specialist încercări nedistructive;

▪ responsabil cu controlul tehnic de calitate în construcţii;

▪ responsabil cu urmărirea specială a comportării în exploatare a construcţiilor;

▪ şef staţie de betoane;

▪ şef staţie de producere a agregatelor;

▪ şef staţie de mixturi asfaltice.

Art. 2. – Aplicarea prezentei proceduri are drept scop realizarea în mod unitar a activităţii de autorizare a personalului de specialitate în construcţii, stabilind condiţiile de studii şi experienţa profesională obligatorii pentru autorizare, modalitatea şi tehnicile de autorizare, domeniile de autorizare şi valabilitatea autorizaţiilor.

Art. 3. – Obiectivul principal urmărit prin autorizarea personalului de specialitate în construcţii este creşterea nivelului calitativ al lucrărilor, asigurarea respectării prevederilor legale şi a reglementărilor tehnice din domeniul calităţii.

CAPITOLUL II
Domeniul de aplicare

Art. 4. – Prezenta procedură se aplică pentru autorizarea şi reautorizarea personalului de specialitate în construcţii definit la art. 1.

Art. 5. – Autorizarea se referă la evaluarea capacităţii tehnice şi a experienţei profesionale a specialiştilor care solicită obţinerea autorizaţiei în vederea exercitării uneia dintre funcţiile menţionate la art. 1.

Art. 6. – Autorizarea personalului de specialitate în construcţii de către Inspectoratul de Stat în Construcţii nu conduce la transferul de responsabilităţi de la persoana autorizată la organismul de autorizare şi nici nu îl exonerează pe acesta de obligaţiile şi responsabilităţile ce îi revin.

Art. 7. – Reautorizarea personalului de specialitate în construcţii se face la solicitarea titularului autorizaţiei sau a angajatorului acestuia.

Art. 8. – Procedura de autorizare se aplică candidaţilor cu diplomă de studii recunoscută de statul român, în condiţiile legii.

CAPITOLUL III
Cadrul legal

Art. 9. – La baza prevederilor cuprinse în prezenta procedură au stat următoarele acte normative:

-Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994;

Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare;

Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 808/2005;

Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, cu modificările şi completările ulterioare;

-Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – ISC, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii – ISC, aprobat prin Decizia primului-ministru nr. 147/2007;

-Procedura de atestare/reatestare a staţiilor de producere a agregatelor;

-Procedura de atestare/reatestare a staţiilor de mixturi asfaltice;

-Procedura de atestare/reatestare a staţiilor de betoane;

Procedura privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi încercări în construcţii în vederea autorizării, aprobată prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 705/2006;

-SR EN ISO 9001 – Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.

NOTĂ:

1. Lista documentelor normative menţionate mai sus nu este limitativă. Această listă va fi reactualizată periodic cu toate documentele normative referitoare la domeniul abordat, care urmează să intre în vigoare.

2. Pe durata de aplicare a prezentei proceduri se va avea în vedere aplicarea ultimei modificări sau completări a actelor normative la care se face referire în procedură sau în anexe.

CAPITOLUL IV
Termeni utilizaţi

Art. 10. – În contextul prezentei proceduri, termenii referitori la activitatea procedurală sunt definiţi după cum urmează:

-autorizare – procedura prin care Inspectoratul de Stat în Construcţii, prin comisiile teritoriale de autorizare constituite la nivelul inspectoratelor teritoriale în construcţii, atestă că personalul de specialitate în construcţii este competent să efectueze şi să îndeplinească sarcinile specifice pentru care a fost autorizat;

-calitate – ansamblul de proprietăţi şi caracteristici ale unui produs sau serviciu, care îi conferă acestuia proprietatea de a satisface nevoile exprimate sau implicite;

-şef laborator de analize şi încercări în construcţii – persoana autorizată de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, cu pregătire tehnică de specialitate, numită prin decizie a conducătorului unităţii deţinătoare a laboratorului, cu responsabilităţi privind funcţionarea acesteia, în conformitate cu reglementările tehnice şi legale în vigoare;

-control tehnic de calitate – tehnicile şi activităţile cu caracter operaţional utilizate pentru îndeplinirea cerinţelor tehnice referitoare la calitate;

-urmărire specială – investigaţiile specifice regulate, periodice, asupra unor parametri ce caracterizează construcţia sau anumite părţi ale acesteia, stabiliţi din faza de proiectare sau în urma unei expertizări tehnice;

-şef staţie de betoane/şef staţie de producere a agregatelor/şef staţie de mixturi asfaltice – persoana autorizată de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, cu pregătire tehnică de specialitate, numită prin decizie a conducătorului unităţii deţinătoare, cu responsabilităţi privind funcţionarea staţiei de betoane/staţiei de producere a agregatelor/staţiei de mixturi asfaltice, în conformitate cu reglementările tehnice şi legale în vigoare;

-laborator de analize şi încercări în construcţii – laboratorul care execută analize şi încercări pentru controlul calităţii pe parcursul execuţiei lucrărilor de construcţii sau care execută analize şi încercări pentru constatarea stării tehnice a construcţiilor existente, necesare în cadrul activităţilor de expertizare tehnică a construcţiilor şi de urmărire a comportării în timp a acestora;

-staţie de preparare a mixturilor asfaltice – instalaţia complexă, în componenţa căreia intră toate utilajele necesare preparării mixturilor asfaltice, ce poate fi cu acţionare manuală, semiautomată sau complet automatizată;

-staţie de producere a agregatelor – orice unitate care produce şi livrează agregate minerale (indiferent de provenienţă: cariere/balastiere), fiind dotată cu echipamente, instalaţii şi utilaje specifice pentru prelucrarea şi producerea agregatelor minerale;

-staţie de betoane – orice unitate care produce şi livrează beton, fiind dotată cu una sau mai multe instalaţii de preparare a betonului;

-suspendarea autorizaţiei – întreruperea temporară a valabilităţii autorizaţiei;

-anularea autorizaţiei – întreruperea definitivă a valabilităţii autorizaţiei.

CAPITOLUL V
Cerinţe de autorizare

Art. 11. – O persoană fizică poate participa la examenul de autorizare în nume propriu sau la solicitarea angajatorului, cu condiţia respectării condiţiilor de studiu şi vechime prevăzute în tabelele din anexa nr. 1.

Art. 12. – Candidaţii care solicită autorizarea ca „Responsabil cu controlul tehnic de calitate în construcţii”, „Şef laborator”, „Responsabil cu urmărirea specială a comportării în timp a construcţiilor”, care deţin un titlu universitar sau de doctor în ştiinţe tehnice – specializările cuprinse în condiţiile de autorizare menţionate în anexa nr. 1 – şi activează în domeniul de autorizare, pot obţine aceste autorizări fără a mai susţine examen, ci doar în baza dosarului depus la secretariatul comisiei de autorizare.

CAPITOLUL VI
Procedura autorizării

Art. 13. – Autorizarea personalului de specialitate în construcţii se face de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, prin comisiile teritoriale de autorizare constituite la nivelul inspectoratelor teritoriale în construcţii.

Art. 14. – Comisiile teritoriale de autorizare se constituie şi îşi desfăşoară activitatea conform Regulamentului de organizarea şi funcţionare a comisiilor de autorizare, aprobat prin ordin al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii.

Art. 15. –

(1) Autorizarea constă în declararea candidatului „admis” în urma susţinerii de către acesta a examenului de autorizare, desfăşurat conform schemei de principiu (anexele nr. 5).

(2) Autorizaţia are o valabilitate de 4 ani.

(3) Modelul autorizaţiei este prezentat în anexa nr. 6.

CAPITOLUL VII
Documentele solicitate în vederea autorizării

Art. 16. – Admiterea la examenul de autorizare se face în baza dosarului de autorizare compus din:

a) cerere din partea candidatului/angajatorului [anexele nr. 2a)-2d)];

b) curriculum vitae (anexa nr. 3);

c) diploma de absolvire (copie legalizată sau vizată de secretarul comisiei de autorizare);

d) decizie de numire în funcţie (pentru „Şef laborator”, „Şef staţie de betoane”, „Şef staţie de producere a agregatelor” sau „Şef staţie de mixturi asfaltice”);

e) două recomandări din partea unor instituţii sau persoane fizice, privind activitatea desfăşurată în domeniul/domeniile pentru care se solicită autorizarea;

f) autorizări (ANRE etc., pentru domeniile unde sunt solicitate);

g) foto 3×4 cm;

h) dovada achitării cheltuielilor de autorizare (depusă după analizarea şi admiterea dosarului).

Art. 17. –

(1) Dosarul se depune la inspectoratul judeţean în construcţii pe a cărui rază teritorială domiciliază sau îşi desfăşoară activitatea solicitantul, care îl analizează pe loc sau în cel mult 3 zile şi îi comunică candidatului acceptarea sau respingerea acestuia.

(2) Dosarele incomplete sunt restituite candidaţilor în vederea completării.

(3) Dosarele candidaţilor care nu îndeplinesc cerinţele minime de autorizare prevăzute în anexa nr. 1 sunt respinse.

Art. 18. – Admiterea la examenul de autorizare nu este condiţionată de funcţia deţinută la data solicitării de către candidatul respectiv pentru următoarele categorii de personal: „Responsabil cu controlul tehnic de calitate în construcţii”, „Responsabil cu urmărirea specială a comportării în exploatare a construcţiilor”, „Specialist verificări nedistructive”.

Art. 19. –

(1) În vederea reautorizării, candidatul trebuie să depună la secretariatul inspectoratului judeţen în construcţii pe a cărui rază locuieşte sau lucrează, cu minimum 30 de zile înainte de data expirării autorizaţiei, următoarele documente:

a) cerere prin care se solicită reautorizarea [anexele nr. 2a)-2d)];

b) memoriu de activitate în perioada de valabilitate a autorizaţiei;

c) decizie de numire în funcţie (pentru „Şef laborator”, „Şef staţie de betoane”, „Şef staţie de producere a agregatelor”, „Şef staţie de mixturi asfaltice”);

d) foto 3×4 cm;

e) dovada achitării cheltuielilor de reautorizare (50% din cheltuielile de autorizare).

(2) În cazul în care solicitarea privind reautorizarea depăşeşte cu cel mult 10 zile termenul de expirare a valabilităţii autorizaţiei, se iniţiază procedura de autorizare.

CAPITOLUL VIII
Desfăşurarea examenului de autorizare

Art. 20. – Data stabilită pentru susţinerea examenului în vederea autorizării se comunică la sediul inspectoratelor judeţene şi teritoriale în construcţii, cu cel puţin 15 zile înainte de examenul de autorizare.

Art. 21. – Examenul de autorizare se desfăşoară scris şi oral:

▪ Proba scrisă constă în test-grilă, compus din:

-întrebări privind legislaţia şi reglementările tehnice din domeniul calităţii construcţiilor;

-întrebări din domeniul sistemului calităţii;

-întrebări din domeniul tehnic aferent activităţii pentru care se solicită autorizarea.

▪ Proba orală constă în:

-discuţii în scopul investigării gradului de cunoaştere a activităţii din domeniul în care se solicită autorizarea.

Art. 22. – Bibliografia pentru examen va fi pusă la dispoziţie solicitanţilor admişi pentru examinare de către secretariatul comisiilor teritoriale de autorizare.

Art. 23. –

(1) Candidaţii care au obţinut minimum nota 8 la proba scrisă sunt consideraţi admişi, nefiind obligatorie prezentarea la proba orală.

(2) La proba orală sunt admişi candidaţii care au obţinut cel puţin nota 5 la proba scrisă.

(3) Sunt autorizaţi candidaţii care au obţinut la examenul de autorizare cel puţin media 7.

Art. 24. – Rezultatul obţinut la examenul de autorizare se comunică oficial de către secretariatul comisiei de autorizare, în termen de maximum 15 zile de la susţinerea examenului de către candidat.

Art. 25. – Contestaţiile se pot depune în termen de 7 zile de la data afişării oficiale a rezultatelor examenului de autorizare. Contestaţiile depuse după această dată nu se iau în consideraţie.

Art. 26. – Candidaţii care nu se pot prezenta la examen din motive obiective (boală, plecat din localitate sau din ţară etc.) se pot prezenta la următorul examen cu aceleaşi cheltuieli de autorizare. Dacă, din motivele menţionate anterior, candidaţii renunţă să se prezinte şi la următorul examen, contravaloarea cheltuielilor de autorizare nu se returnează.

Art. 27. – Inspectoratul de Stat în Construcţii înregistrează autorizaţiile emise în registrul de eliberare a autorizaţiilor.

Art. 28. – Autorizaţiile se eliberează de către Inspectoratul de Stat în Construcţii şi se transmit, prin intermediul secretariatului comisiilor teritoriale de autorizare, la inspectoratele judeţene în construcţii, de unde pot fi ridicate personal de titulari, sub semnătură.

Art. 29. – Reautorizarea se face în baza analizei dosarului întocmit conform prevederilor art. 19 şi susţinerii unui interviu.

Art. 30. –

(1) În cazul în care, în urma analizei dosarului de reautorizare, rezultă că solicitantul nu a desfăşurat activitatea pentru care a fost autorizat cel puţin 60% din perioada de valabilitate a autorizaţiei sau a avut abateri disciplinare documentate şi înregistrate la inspectoratul judeţean în construcţii pe a cărui rază şi-a desfăşurat activitatea, dosarul se respinge. În această situaţie candidaţii vor susţine un nou examen de autorizare, conform prevederilor art. 21.

(2) Se poate admite dosarul în cazul prezentat la alin. (1) dacă se face dovada efectuării, în ultimul an al valabilităţii autorizaţiei, a unui curs de instruire în domeniul în care este autorizat, curs organizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii sau de alte instituţii abilitate (instituţii de învăţământ superior, asociaţii profesionale etc.).

Art. 31. – La sesizarea inspectoratelor judeţene în construcţii şi la propunerea inspectoratelor teritoriale, inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii poate dispune suspendarea, limitarea sau anularea autorizaţiei.

Art. 32. –

(1) Cheltuielile de autorizare a personalului de specialitate în construcţii sunt în valoare de 150 lei, cu excepţia autorizării „Responsabililor cu controlul tehnic de calitate în construcţii”, pentru care această valoare se percepe pe domenii de autorizare.

(2) Cheltuielile pentru autorizare se indexează prin ordin al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii.

CAPITOLUL IX
Drepturi şi responsabilităţi ale titularilor de autorizaţii

Art. 33. – Personalul de specialitate în construcţii are dreptul să ocupe o funcţie în domeniul în care a fost autorizat şi să presteze această activitate pentru persoane fizice, juridice sau unităţi de consultanţă specializate în domeniul verificării calităţii.

Art. 34. – Drepturile şi responsabilităţile personalului de specialitate autorizat, angajat al unui operator economic, sunt cele prevăzute în fişa postului.

Art. 35. – Personalul de specialitate în construcţii are următoarele obligaţii:

-de a respecta legislaţia şi reglementările tehnice specifice activităţii domeniului pentru care a fost autorizat;

-de a implementa şi a menţine sistemul de asigurare a calităţii în domeniul de autorizare.

CAPITOLUL X
Suspendarea/anularea autorizaţiilor

Art. 36. – Suspendarea autorizaţiei se face pe o perioadă de la o lună la 6 luni, în cazul încălcării în mod repetat a obligaţiilor ce îi revin titularului autorizaţiei în conformitate cu prevederile legislaţiei şi reglementărilor tehnice aferente domeniului de autorizare sau a celor din fişa postului, având drept urmare producerea de neconformităţi care impune refaceri de lucrări, refaceri de probe, refuzări de loturi de materiale etc.

Art. 37. – Anularea autorizaţiei se face pentru încălcări grave ale obligaţiilor ce îi revin titularului autorizaţiei în conformitate cu prevederile legislaţiei şi cu reglementările tehnice aferente domeniului de autorizare şi dacă acesta are deja două suspendări ale autorizaţiei.

Art. 38. – Propunerile privind suspendarea sau anularea autorizaţiei se fac de către inspectoratul judeţean în construcţii pe al cărui teritoriu titularul autorizaţiei îşi desfăşoară activitatea, în baza unui referat prin care se motivează propunerea respectivă. Referatul vizat de preşedintele comisiei de autorizare se înaintează inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii în vederea luării decizei.

Art. 39. –

(1) Decizia privind suspendarea sau anularea autorizaţiei se comunică de către Inspectoratul de Stat în Construcţii preşedintelui comisiei de autorizare şi inspectoratului judeţean în construcţii care a întocmit referatul.

(2) Secretariatul comisiei de autorizare comunică titularului de autorizaţie şi angajatorului acestuia decizia Inspectoratului de Stat în Construcţii de suspendare sau de anulare a autorizaţiei (anexa nr. 4).

Art. 40. – Titularii autorizaţiilor suspendate sau anulate nu au dreptul de a ocupa funcţii în activitatea pentru care au fost autorizaţi, pe perioada de suspendare sau anulare a autorizaţiei.

Art. 41. – Titularii autorizaţiilor anulate au dreptul de a participa la un nou examen de autorizare, în condiţiile prevăzute la art. 16 şi 21.

CAPITOLUL XI
Dispoziţii finale

Art. 42. – Autorizaţiile personalului de specialitate în construcţii, emise de Inspectoratul de Stat în Construcţii anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri, îşi menţin valabilitatea până la expirarea termenelor pentru care au fost emise.

Art. 43. – Urmărirea aplicării şi controlul respectării prevederilor prezentei proceduri se fac de către Inspectoratul de Stat în Construcţii.

Art. 44. – Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta procedură.

Reclame

Responses

  1. De unde pot descarca bibliografia pentru sustinere examen Diriginte de Santier anul 2011?

    • Nu detin aceasta informatie.
      Dar cred ca va trebui sa mergi la Inspectoratul de Stat in constructii judetean Neamt unde poti sa soliciti informatiile necesare.


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat asta: