Publicat de: valorificare | 6 Aprilie 2010

PROCEDURA din 2 martie 2004 de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României

Art. 1

(1)Transportul deşeurilor dintr-un loc în altul pe teritoriul României este supus unei proceduri de reglementare şi control stabilite prin prezentul act normativ.

(2)Procedura de reglementare şi control al transportului de deşeuri se aplică deşeurilor periculoase şi deşeurilor nepericuloase prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

(3)Transportul deşeurilor poate fi local, judeţean sau interjudeţean.

(4)Instalaţia la care se transportă deşeurile pentru valorificare sau eliminare trebuie să deţină autorizaţie de mediu conform legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL 1: Transportul deşeurilor periculoase

Art. 2

(1)Transportul deşeurilor periculoase, indiferent de cantitatea anuală în care acestea se generează, se desfăşoară în concordanţă cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, ale Regulamentului privind Transportul Internaţional Feroviar al Mărfurilor Periculoase RID – Apendice C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, astfel cum a fost modificată prin protocolul ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001, ale Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 728/2003 pentru aprobarea Sistemului de informare şi monitorizare a traficului navelor care intră/ies în/din apele naţionale navigabile ale României, ale Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.730/2001 privind aprobarea sistemelor de raportare a incidentelor în care sunt implicate nave maritime care transportă mărfuri periculoase, substanţe dăunătoare şi/sau poluanţi marini şi ale Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 891/2003 pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată.

(2)Prevederile art. 3-11 se aplică transporturilor deşeurilor periculoase care sunt generate într-o cantitate mai mare de 1 tonă/an din aceeaşi categorie de deşeuri periculoase.

Art. 3

Transportul deşeurilor periculoase se efectuează de la producător sau deţinător, denumit în continuare expeditor, către valorificator sau eliminator, denumit în continuare destinatar, respectându-se următoarele prevederi:

1.Expeditorul completează un formular pentru aprobarea transportului de deşeuri periculoase, a cărui machetă este prezentată în anexa nr. 1, cu următoarele date şi informaţii:

a)numele şi adresa expeditorului, persoană responsabilă desemnată de acesta, cod unic de înregistrare;

b)numele şi adresa transportatorului, numărul autorizaţiei transportatorului, cod unic de înregistrare;

c)numele şi adresa destinatarului, persoana responsabilă desemnată de acesta, cod unic de înregistrare;

d)numele şi adresa amplasamentului instalaţiei de eliminare/valorificare, numărul autorizaţiei de mediu, data de expirare a autorizaţiei;

e)aprobare pentru un transport sau mai multe transporturi; motivul şi felul transportului: pentru valorificare/eliminare; operaţia de valorificare/eliminare, aşa cum acestea sunt definite în anexa II A, respectiv II B din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 426/2001;

f)numărul de transporturi planificate;

g)cantitatea de deşeuri planificată a fi transportată;

h)denumirea şi compoziţia chimică a deşeurilor, codificarea deşeurilor conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002;

i)modalităţile de transport;

j)tipurile de ambalare a deşeurilor;

k)traseul propus pentru transportul deşeurilor.

2.Formularul pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase este semnat de către expeditor şi transmis către destinatarul deşeurilor.

3.Destinatarul deşeurilor periculoase, la primirea formularului pentru aprobarea transportului, poate accepta efectuarea transportului sau poate solicita informaţii suplimentare din partea expeditorului.

4.Dacă destinatarul acceptă efectuarea transportului, semnează şi ştampilează documentul pentru aprobarea transportului.

5.Documentul pentru aprobarea transportului, semnat şi ştampilat de către destinatar, se transmite la agenţia pentru protecţia mediului sub jurisdicţia căreia se află instalaţia de valorificare/eliminare, pentru a se obţine din partea acesteia aprobarea pentru efectuarea transportului.

6._

a)Dacă agenţia pentru protecţia mediului este de acord cu operaţiile de valorificare sau eliminare aplicate deşeurilor periculoase de către destinatar, aprobă efectuarea transportului prin semnarea şi ştampilarea documentului pentru aprobarea transportului.

b)La aprobarea efectuării transportului deşeurilor periculoase de către agenţia pentru protecţia mediului se respectă prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite.

7.Documentul pentru aprobarea transportului, care conţine aprobările date de către agenţia pentru protecţia mediului şi acceptarea de către destinatar a deşeurilor periculoase, se transmite expeditorului, care îl prezintă inspectoratului de protecţie civilă sub a cărui jurisdicţie se află, pentru avizarea rutei transportului de deşeuri periculoase.

8._

a)Stabilirea rutei de transport al deşeurilor periculoase se face de către expeditor şi transportator, se avizează de către inspectoratul de protecţie civilă judeţean şi se înscrie în documentele de însoţire a transportului.

b)La stabilirea rutei de transport, în cazul transportului rutier, se va avea în vedere ocolirea localităţilor mari (oraşelor).

9.Formularele pentru aprobarea transportului, completate conform anexei nr. 1, se întocmesc în 5 exemplare şi se îndosariază după cum urmează:

– un exemplar la expeditor;

– un exemplar la destinatar;

– un exemplar la transportator;

– un exemplar la agenţia pentru protecţia mediului care a dat aprobarea pentru efectuarea transportului;

– un exemplar la inspectoratul de protecţie civilă judeţean sub a cărui jurisdicţie se află expeditorul.

10.În cazul în care expeditorul deşeurilor periculoase, transportatorul acestora şi destinatarul deşeurilor sunt acelaşi operator economic, pentru aprobarea efectuării transportului trebuie respectate prevederile alin. (1)-(9).

Art. 4

Aprobarea pentru efectuarea transportului poate fi o aprobare simplă dată pentru o singură categorie de deşeuri periculoase şi un singur transport sau poate fi o aprobare generală dată pentru o anumită categorie de deşeuri periculoase şi pentru mai multe transporturi efectuate într-un interval de maximum 2 ani.

Art. 5

Fiecare transport de deşeuri periculoase care sunt generate într-o cantitate mai mare de 1 tonă/an din aceeaşi categorie de deşeuri trebuie să fie însoţit de un formular de expediţie/de transport (anexa nr. 2) şi de aprobarea simplă valabilă pentru un singur transport (anexa nr. 1) sau de o copie a aprobării generale valabile pentru mai multe transporturi (anexa nr. 1).

Art. 6

Expeditorul completează şi semnează formularul de expediţie/transport, a cărui machetă este prezentată în anexa nr. 2, cu următoarele date şi informaţii:

a)denumirea deşeurilor, codificare conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002;

b)precizarea clară că transportul se referă la deşeuri periculoase generate într-o cantitate mai mare de 1 tonă/an;

c)numărul formularului de aprobare a transportului;

d)numele şi adresa expeditorului, transportatorului, destinatarului;

e)cantitatea deşeurilor transportate;

f)data preluării deşeurilor de către transportator;

g)tipul mijloacelor de transport;

h)numărul de ambalaje expediate.

Art. 7

Transportatorul semnează şi ştampilează la primirea deşeurilor periculoase formularul de expediţie/de transport.

Art. 8

Transportatorul transportă deşeurile periculoase pe ruta aprobată în formularul de aprobare a transportului şi le predă expeditorului.

Art. 9

(1)Destinatarul, la primirea deşeurilor periculoase, semnează formularul de expediţie/de transport confirmând acceptarea deşeurilor.

(2)Destinatarul este obligat să preleveze o probă din fiecare transport de deşeuri periculoase, cu excepţia celor pentru care, fizic, nu se poate realiza o prelevare de probă, pe care să o păstreze un interval de cel puţin trei luni.

Art. 10

(1)Destinatarul, după efectuarea operaţiilor de valorificare/eliminare, semnează formularul de expediţie/de transport, menţionând că valorificarea/eliminarea deşeurilor periculoase a fost făcută în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi transmite o copie a acestuia la agenţia pentru protecţia mediului din jurisdicţia căreia se află instalaţia de valorificare/eliminare.

(2)Pentru transporturile deşeurilor periculoase care sunt generate într-o cantitate mai mare de 1 tonă/an, formularele de expediţie/de transport completate conform anexei nr. 2 se întocmesc în 5 exemplare şi se îndosariază la fel ca formularele pentru aprobarea transportului de deşeuri, după cum este prevăzut la art. 3 alin. (9).

Art. 11

(1)Inspectoratul de protecţie civilă judeţean care primeşte câte un exemplar din formularul pentru aprobarea transportului (anexa nr. 1) şi formularul de expediţie/de transport (anexa nr. 2) va notifica toate inspectoratele de protecţie civilă, precum şi inspectoratele judeţene de poliţie din judeţele care vor fi tranzitate şi cel de destinaţie despre executarea transportului deşeurilor periculoase şi despre caracteristicile acestuia.

(2)În cazul în care se realizează transporturi de deşeuri periculoase din aceeaşi categorie către acelaşi destinatar, urmând aceeaşi rută de transport stabilită în aprobarea generală a transporturilor, cu o frecvenţă mai mare de un transport pe lună, expeditorul este obligat să transmită către inspectoratul de protecţie civilă formularul de expediţie/de transport numai la efectuarea primului transport.

(3)Începând cu cel de-al doilea transport de deşeuri periculoase menţionat la alin. (2), expeditorul este obligat să informeze prin fax, notă telefonică sau e-mail inspectoratul de protecţie civilă cu 48 de ore înaintea efectuării fiecărui transport. În informarea transmisă inspectoratului de protecţie civilă se precizează cantitatea de deşeuri periculoase care se transportă, numărul formularului de aprobare generală a transportului în baza căruia se realizează acesta şi date pentru identificarea transportatorului, aşa cum sunt cerute în coloana a doua din anexa nr. 2.

(4)Formularele de expediţie/de transport întocmite pentru transporturile de deşeuri care intră sub incidenţa alin. (2) se îndosariază numai la expeditor şi destinatar, acesta din urmă având obligaţia să raporteze anual agenţiei pentru protecţia mediului în subordinea căruia se află că deşeurile au fost valorificate sau eliminate în conformitate cu prevederile legale.

Art. 12

(1)Transportul deşeurilor periculoase care se generează într-o cantitate mai mică de 1 tonă/an din aceeaşi categorie de deşeuri se efectuează în baza formularului de expediţie/de transport prezentat în anexa nr. 2, în care se precizează clar că aceste deşeuri sunt generate într-o cantitate mai mică de 1 tonă/an.

(2)În cazul transporturilor menţionate la alin. (1), formularul de expediţie/de transport se îndosariază astfel: o copie la expeditorul deşeurilor periculoase şi o copie la destinatarul deşeurilor periculoase.

(3)Formularul de expediţie/de transport se prezintă de către expeditor sau destinatar, la solicitarea organelor abilitate conform legii să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor.

Art. 13

(1)În cazul transportului de deşeuri periculoase pe calea ferată, agenţia pentru protecţia mediului aprobă efectuarea transportului numai dacă a obţinut în prealabil acceptul transportatorului.

(2)În situaţiile în care în Regulamentul RID nu sunt trecute condiţii speciale de transport pentru o anumită marfă periculoasă, agenţia pentru protecţia mediului stabileşte condiţii speciale de transport pentru deşeurile periculoase, aşa încât să fie protejată sănătatea populaţiei şi mediul.

Art. 14

Deşeurile periculoase care fac obiectul transportului trebuie să fie ambalate în conformitate cu prevederile legale referitoare la transportul mărfurilor periculoase.

CAPITOLUL 2: Transportul deşeurilor periculoase pentru colectare sau pentru depozitare temporară

Art. 15

(1)În cazul în care deşeurile periculoase sunt transportate către un deţinător temporar în vederea unei colectări generale sau a unei depozitări temporare realizate în condiţiile legii, atunci transportul deşeurilor periculoase cuprinde două etape:

1.transportul deşeurilor de la expeditor la deţinătorul temporar al deşeurilor care realizează colectarea generală sau depozitarea temporară a acestora;

2.transportul deşeurilor de la deţinătorul temporar al deşeurilor periculoase către destinatarul final al deşeurilor care realizează valorificarea sau eliminarea deşeurilor periculoase.

În prima fază deţinătorul temporar al deşeurilor periculoase este destinatar, iar în ceea de-a doua etapă deţinătorul temporar al deşeurilor este expeditor.

(2)Pentru fiecare etapă dintre cele două menţionate la alin. (1) transportul deşeurilor periculoase se realizează cu respectarea prevederilor art. 2-14. Pentru fiecare etapă se completează în mod corespunzător formularele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.

CAPITOLUL 3: Transportul deşeurilor nepericuloase

Art. 16

(1)Deşeurile nepericuloase destinate depozitării se transportă de la expeditor la destinatar şi se controlează, pe baza formularului de expediţie/de transport prezentat în anexa nr. 2, în care se precizează clar că deşeurile sunt nepericuloase, sau pe baza Formularului de înregistrare a transportului de deşeuri prevăzut în anexa nr. 4 la Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor – construirea, exploatarea, monitorizarea şi închiderea depozitelor de deşeuri, aprobat prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 1.147/2002 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 şi 150 bis din 7 martie 2003, care este prezentat în anexa nr. 3.

(2)Formularul de expediţie/de transport se completează şi se semnează de către expeditorul, transportatorul şi destinatarul deşeurilor nepericuloase, în conformitate cu cerinţele stabilite în rubricile formularului.

Art. 17

Transportul şi controlul deşeurilor nepericuloase destinate operaţiilor de sortare, tratare, valorificare şi compostare se efectuează pe baza formularului de expediţie/de transport prezentat în anexa nr. 2, completat şi semnat de către expeditorul, transportatorul şi destinatarul deşeurilor nepericuloase.

Art. 18

(1)Formularul de expediţie/de transport în baza căruia se realizează transportul şi controlul deşeurilor nepericuloase destinate sortării, tratării, valorificării, compostării sau depozitării se îndosariază astfel: o copie la expeditorul deşeurilor şi o copie la destinatarul acestora.

(2)Formularul de expediţie/de transport se prezintă de către expeditor sau destinatar, la solicitarea organelor abilitate conform legii să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor.

Art. 19

Transportatorul deşeurilor nepericuloase trebuie să deţină toate aprobările necesare cerute conform prevederilor legale pentru desfăşurarea acestei activităţi.

CAPITOLUL 4: Transportul deşeurilor din sectorul sanitar

Art. 20

(1)Gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale.

(2)Transportul deşeurilor de la unitatea medicală în care acestea se produc şi care este expeditorul deşeurilor şi până la destinatarul deşeurilor, care este instalaţia în care acestea sunt tratate sau eliminate, se realizează cu respectarea prevederilor prezentului act normativ.

CAPITOLUL 5: Sancţiuni

Art. 21

(1)Încălcarea prevederilor prezentului act normativ atrage răspunderea civilă sau contravenţională, după caz. Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:

a)cu amendă de la 75.000.000 lei la 100.000.000 lei nerespectarea prevederilor art. 3, 5, 6, 12, 16 şi 17;

b)cu amendă de la 50.000.000 lei la 75.000.000 lei nerespectarea prevederilor art. 7, 8, 9, 10, art. 11 alin. 3 şi 4 şi ale art. 18.

(2)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Garda Naţională de Mediu, precum şi din cadrul Comisiei Naţionale pentru Reciclarea Materialelor – Ministerul Economiei şi Comerţului.

(3)Prevederile referitoare la contravenţiile prevăzute la alin. (1) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(4)Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data încheierii acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

CAPITOLUL 6: Dispoziţii finale

Art. 22

Semnificaţia unor termeni specifici utilizaţi în prezentul act normativ este prezentată în anexa nr. 4.

Art. 23

Documentul pentru aprobarea transportului de deşeuri periculoase se transmite directorului executiv al agenţiei pentru protecţia mediului. Datele de identificare a agenţiilor pentru protecţia mediului, respectiv adresă, telefon, fax, e-mail, sunt prezentate în anexa nr. 5.

Art. 24

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta procedură.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat asta: