Publicat de: valorificare | 6 aprilie 2010

ORDONANTA DE URGENTA nr. 16 din 26 ianuarie 2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1

Scopul prezentei ordonante de urgenta îl constituie asigurarea valorificarii deseurilor industriale reciclabile în conditii de protectie a sanatatii populatiei si a mediului înconjurator, pentru obtinerea unor resurse suplimentare de materii prime secundare.

Art. 2

(1)Obiectul prezentei ordonante de urgenta îl constituie reglementarea activitatilor de gestionare a grupelor de deseuri industriale reciclabile prevazute în anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

(2)Grupele de deseuri industriale reciclabile prevazute în anexa nr. 1 pot fi modificate sau completate prin hotarâre a Guvernului.

Art. 3

La baza gestionarii deseurilor industriale reciclabile care fac obiectul prezentei ordonante de urgenta stau urmatoarele principii generale:

a)principiul utilizarii numai a acelor procedee de gestionare a deseurilor industriale reciclabile care nu constituie un risc pentru sanatatea populatiei si pentru mediul înconjurator;

b)principiul „poluatorul plateste”;

c)principiul „responsabilitatii producatorului”;

d)principiul utilizarii celor mai bune tehnici disponibile, fara antrenarea unor costuri excesive.

Art. 4

Definirea termenilor specifici utilizati pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta este prevazuta în anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 5

Detinatorii de deseuri industriale reciclabile, persoane juridice, sunt obligati sa asigure strângerea, sortarea si depozitarea temporara a acestora, cu respectarea normelor de protectie a sanatatii populatiei si a mediului înconjurator, precum si reintroducerea lor în circuitul productiv prin:

a)reutilizarea în propriile procese de productie;

b)valorificarea, cu respectarea prevederilor art. 8, si comercializarea materiilor prime secundare obtinute;

c)predarea catre agentii economici specializati, autorizati pentru valorificare, a deseurilor industriale reciclabile.

Art. 6

Detinatorii de deseuri industriale reciclabile, persoane fizice, sunt obligati:

a)sa nu depoziteze si sa nu abandoneze deseurile industriale reciclabile în conditii care contravin normelor de protectie a sanatatii populatiei si a mediului înconjurator;

b)sa depuna separat deseurile industriale reciclabile acolo unde exista recipiente sau incinte special destinate acestui scop.

Art. 7

(1)Agentii economici care realizeaza operatiuni de colectare a deseurilor industriale reciclabile provenite de la persoanele fizice îsi pot desfasura activitatea numai pe baza de autorizatie de colectare emisa de prefectura judetului, cu avizul primariei comunei, orasului sau municipiului în care functioneaza agentul economic respectiv, pe baza dovezii ca detine spatiul corespunzator pentru depozitarea deseurilor colectate, în conditii de protectie a mediului înconjurator si a sanatatii populatiei.

(2)Autorizatia de colectare va cuprinde în mod obligatoriu urmatoarele elemente:

a)denumirea agentului economic colector;

b)datele de identificare a agentului economic colector:

– sediul;

– numarul de înregistrare la oficiul registrului comertului;

– codul fiscal;

c)grupa de deseuri industriale reciclabile pentru care se acorda autorizatia de colectare;

d)adresa punctului de colectare;

e)termenul de valabilitate.

(3)Agentii economici prevazuti la alin. (1) sunt obligati sa reintroduca în circuitul productiv deseurile industriale reciclablie colectate prin predarea catre agentii economici specializati, autorizati pentru activitatea de valorificare a acestora, în conditiile prezentei ordonante de urgenta.

(4)Agentii economici care colecteaza deseuri industriale reciclabile de la persoane fizice sunt obligati sa elibereze adeverinta de primire si plata, care va contine în mod obligatoriu urmatoarele elemente:

a)denumirea agentului economic colector;

b)datele de identificare a persoanelor fizice predatoare:

– numele si prenumele;

– actul de identitate, seria si numarul, codul numeric personal;

– domiciliul;

c)deseul refolosibil predat si descrierea acestuia (teava, cablu, tabla, obiecte casnice etc.);

d)cantitatea, pretul, valoarea;

e)provenienta deseului, declarata de predator pe propria raspundere;

f)semnatura agentului colector si a persoanei fizice predatoare.

Art. 8

(1)Agentii economici care realizeaza operatiuni de valorificare a deseurilor industriale reciclabile, în sensul definit prin prezenta ordonanta de urgenta, pot desfasura aceasta activitate numai pe baza de autorizatie de valorificare, emisa de Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor aflata în subordinea Ministerului Industriei si Resurselor.

(2)Autorizatia de valorificare este valabila pentru o perioada de 3 ani de la data emiterii, cu posibilitatea de prelungire.

(3)Autorizarea din punct de vedere al protectiei mediului a activitatilor prin care se realizeaza operatiunile de valorificare a deseurilor industriale reciclabile se face de catre autoritatile teritoriale pentru protectia mediului, în conformitate cu legislatia de mediu în vigoare.

Art. 9

(1)Procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizatiei de valorificare se stabileste prin norme emise de Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor si aprobate prin ordin al ministrului industriei si resurselor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(2)Autorizatiile emise în baza Ordonantei Guvernului nr. 33/1995 privind masuri pentru colectarea, reciclarea si reintroducerea în circuitul productiv a deseurilor refolosibile de orice fel, aprobata prin Legea nr. 137/1996, se reactualizeaza conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta, în termen de 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a normelor prevazute la alin. (1).

Art. 10

(1)Taxa de obtinere, respectiv de prelungire a autorizatiei de valorificare, se stabileste la nivelul de 500.000 lei, respectiv 100.000 lei, pentru fiecare grupa de deseuri industriale reciclabile, nominalizata în anexa nr. 1.

(2)Taxele prevazute la alin. (1) se achita anticipat si se fac venit la bugetul de stat.

(3)La propunerea Ministerului Industriei si Resurselor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, taxele de obtinere, respectiv de prelungire a autorizatiei de valorificare, pot fi actualizate prin hotarâre a Guvernului.

Art. 11

Agentii economici specializati în activitati de valorificare a deseurilor industriale reciclabile sunt obligati sa livreze materiile prime secundare obtinute, numai însotite de documente de certificare a calitatii, conform reglementarilor în vigoare.

Art. 12

Agentii economici care detin, colecteaza si valorifica deseuri industriale reciclabile sunt obligati sa tina evidenta lor, sa raporteze si sa furnizeze informatii la cererea persoanelor cu drept de control, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta si ale celorlalte reglementari în vigoare.

Art. 13

Nerespectarea obligatiilor prevazute în prezenta ordonanta de urgenta constituie contraventii, daca, potrivit legii, nu sunt considerate infractiuni, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a)cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si confiscarea contravalorii deseurilor industriale reciclabile derulate cu nerespectarea prevederilor art. 5, art. 7 alin. (1), (3) si (4) si ale art. 8 alin. (1);

b)cu amenda de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 12;

c)cu amenda de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 11;

d)cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 6.

Art. 14

(1)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de persoanele împuternicite în acest scop de Ministerul Industriei si Resurselor, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, Ministerul de Interne si Ministerul Administratiei Publice.

(2)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 13 pentru nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1), (3) si (4), ale art. 8 alin. (1) si ale art. 12 se fac si de persoanele împuternicite în acest scop de Ministerul Finantelor Publice.

(3)Contraventiilor prevazute la art. 13 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 25-27.

Art. 15

(1)În cazul nerespectarii prevederilor art. 7 alin. (3) si (4) se poate dispune retragerea autorizatiei de colectare prevazuta la art. 7 alin. (1), pe o perioada de la 1 la 2 ani.

(2)Autorizatia de colectare se retrage de autoritatea administratiei publice locale emitenta, la solicitarea scrisa a unitatii din care face parte agentul constatator.

Art. 16

Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanta Guvernului nr. 33/1995 privind masuri pentru colectarea, reciclarea si reintroducerea în circuitul productiv a deseurilor refolosibile de orice fel, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 31 august 1995, aprobata prin Legea nr. 137/1996.

-****-

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Aurel Constantin Ilie

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmânca

Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

ANEXA nr. 1: GRUPE de deseuri industriale reciclabile

Deseuri metalice feroase (fier vechi)

Deseuri metalice neferoase

Deseuri de hârtii-cartoane

Deseuri de sticla (sparturi de sticla)

Deseuri de mase plastice

Deseuri de cauciuc (anvelope uzate, camere de aer si articole din cauciuc uzate)

Deseuri textile.

ANEXA nr. 2: DEFINIREA termenilor specifici

Deseu

– orice substanta sau orice obiect din categoriile prevazute în anexa nr. 1, pe care detinatorul îl arunca sau are intentia ori obligatia sa îl arunce

Colectare

– strângerea, sortarea si/sau regruparea (depozitarea temporara) deseurilor în vederea transportarii lor

Valorificare

– orice operatiune (dezmembrare, sortare, taiere, maruntire, presare, balotare, topire-turnare etc.) efectuata asupra unui deseu prin procedee industriale, în vederea transformarii sale într-o materie prima secundara sau sursa de ener gie

Producator

– orice persoana fizica sau juridica din a carei activitate rezulta deseuri (pro ducator initial) si/sau care a efectuat operatiuni de pretratare, amestec sau alte operatiuni asupra deseurilor, ceea ce determina schimbarea naturii sau compozitiei acestora

Detinator

– producatorul de deseuri sau persoana fizica ori juridica ce are în posesie deseuri

Gestionare

– colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv suprave gherea zonelor de depozitare dupa închiderea acestora

Reciclare

– operatiunea de reprelucrare într-un proces de productie a deseurilor pentru scopul initial sau pentru alte scopuri.

Publicata în Monitorul Oficial cu numarul 66 din data de 7 februarie 2001

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat asta: