Publicat de: valorificare | 6 Aprilie 2010

HOTĂRÂRE nr. 918 din 22 august 2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 8 alin. 4 din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

(1)Prezenta hotărâre stabileşte procedura-cadru de evaluare a impactului asupra mediului, aplicată în scopul emiterii acordului de mediu, pentru anumite proiecte publice sau private care pot avea efecte semnificative asupra mediului prin natura, dimensiunea sau localizarea lor.

(2)Evaluarea impactului asupra mediului este parte integrantă din procedura de obţinere a acordului de mediu.

Art. 2

Termenii specifici utilizaţi în prezenta hotărâre sunt definiţi după cum urmează:

– acord de mediu – decizia autorităţii competente pentru protecţia mediului, care dă dreptul titularului de proiect să realizeze proiectul. Acordul de mediu este un act tehnico-juridic eliberat în scris, prin care se stabilesc condiţiile de realizare a proiectului din punct de vedere al protecţiei mediului;

– proiect – execuţia lucrărilor de construcţii sau alte instalaţii ori amenajări, alte intervenţii asupra cadrului natural şi peisajului, inclusiv cele care implică extragerea resurselor minerale;

– titularul proiectului – solicitantul acordului de mediu pentru un anumit proiect sau autoritatea publică ce iniţiază un proiect; titularul de proiect poate fi atât persoană fizică, cât şi juridică.

Art. 3

(1)Evaluarea impactului asupra mediului identifică,descrie şi evaluează, în mod corespunzător şi pentru fiecare caz, efectele directe şi indirecte ale proiectului asupra următorilor factori:

a)fiinţe umane, faună şi floră;

b)sol, apă, aer, climă şi peisaj;

c)bunuri materiale şi patrimoniu cultural;

d)interacţiunea dintre factorii menţionaţi la lit. a), b) şi c).

(2)Evaluarea impactului asupra mediului urmăreşte stabilirea măsurilor de reducere sau de evitare a impactului negativ al proiectului asupra factorilor enumeraţi la alin. (1) şi determină decizia de realizare sau de nerealizare a proiectului pe amplasamentul ales.

(3)Evaluarea impactului asupra mediului se efectuează în faza de pregătire  a documentaţiei care fundamentează fezabilitatea proiectului.

(4)Evaluarea impactului asupra mediului se realizează în etape, după cum urmează:

a)etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului;

b)etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului privind studiul de evaluare a impactului asupra mediului;

c)etapa de analiză a calităţii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului.

Art. 4

(1)Procedura de emitere a acordului de mediu pe baza evaluării impactului asupra mediului  este  condusă de autorităţile competente pentru protecţia mediului, cu participarea autorităţilor publice centrale sau locale, după caz, care au atribuţii şi răspunderi specifice în domeniul protecţiei mediului.

(2)Participarea  autorităţilor  prevăzute la alin. (1) la emiterea acordului de mediu se realizează în cadrul unui colectiv de analiză tehnică constituit la nivel central prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, inclusiv în cazul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, prin ordin semnat de prefect şi de preşedintele consiliului judeţean.

(3)Autorităţile competente pentru protecţia mediului asigură informarea şi organizarea şedinţelor colectivului de analiză tehnică în scopul aplicării prevederilor prezentei hotărâri.

(4)Autorităţile competente pentru protecţia mediului percep taxe în cuantum de 200.000 lei pentru emiterea acordului de mediu. Taxele se varsă în contul Fondului pentru mediu, în condiţiile legii.

Art. 5

(1)Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică:

a)proiectelor destinate apărării naţionale;

b)proiectelor ale căror detalii sunt adoptate printr-un act normativ specific, dacă cerinţele prezentei hotărâri, inclusiv cele referitoare la furnizarea informaţiei, sunt îndeplinite în procesul legislativ respectiv.

(2)Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului poate excepta de la evaluarea impactului asupra mediului anumite proiecte sau părţi ale acestora,  în cazuri excepţionale, precum asigurarea ordinii publice sau siguranţei naţionale; exceptarea se acordă pe baza solicitării motivate a autorităţii publice care iniţiază proiectul, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

a)să aplice o altă metodă de evaluare corespunzătoare şi să aducă la cunoştinţă publicului informaţiile astfel dobândite;

b)să informeze publicul interesat despre excepţia procedurală şi motivele care au dus la aceasta.

(3)Decizia de exceptare este comunicată titularului de proiect, după îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2).

Art. 6

(1)Autorităţile competente pentru protecţia mediului analizează proiectele publice sau private supuse evaluării impactului asupra mediului conform prevederilor prezentului articol.

(2)Proiectele publice sau private prevăzute în anexa nr. 1 se supun evaluării impactului asupra mediului.

(3)Proiectele publice sau private pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(4)Proiectele prevăzute la alin. (3) se supun etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prevăzută la art. 3 alin. (4) lit. a). Această etapă se realizează cu consultarea autorităţilor din colectivul de analiză tehnică prevăzut la art. 4 alin. (2).

(5)Autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide asupra necesităţii efectuării evaluării impactului asupra mediului prin examinarea, caz cu caz, a oricărui proiect prevăzut în anexa nr. 2, folosind anumite valori de prag sau criteriile prevăzute în anexa nr. 3.

(6)Autoritatea competentă pentru protecţia mediului aduce la cunoştinţă publicului decizia luată în cursul etapei de încadrare.

Art. 7

(1)Analizarea proiectelor conform prevederilor art. 6 se face de către autorităţile competente pentru protecţia mediului, luând în considerare memoriul de prezen-tare a proiectului depus o dată cu solicitarea de emitere a acordului de mediu.

(2)Memoriul de prezentare a proiectului cuprinde:

a)descrierea şi caracteristicile amplasamentului ales;

b)descrierea şi caracteristicile proiectului şi ale activităţii la punerea în funcţiune a proiectului: mărime, tehnologii şi materiale folosite, utilizarea resurselor naturale, utilizarea sau producerea substanţelor chimice periculoase, generarea, utilizarea şi prelucrarea deşeurilor şi a altor substanţe chimice, emisii poluante, inclusiv zgomotul, interacţiunea posibilă cu activităţi existente, probabilitatea producerii accidentelor de mediu şi prevenirea acestora.

Art. 8

(1)După stabilirea obligativităţii evaluării impactului asupra mediului pentru un proiect se trece la etapa de definire a domeniului evaluării impactului asupra me-diului. În acest scop autoritatea competentă pentru protecţia mediului pregăteşte şi transmite titularului de proiect un îndrumar referitor la problemele de mediu care trebuie tratate în evaluarea de impact şi la gradul de extindere al acestora.

(2)La elaborarea îndrumarului prevăzut la alin. (1) autoritatea competentă pentru protecţia mediului consultă titularul de proiect şi celelalte autorităţi publice implicate în procedura de emitere a acordului de mediu pentru proiectul respectiv.

(3)Oricare dintre autorităţile publice implicate în procedura de emitere a acordului de mediu şi care deţine informaţii relevante pentru evaluarea efectelor directe şi indirecte ale proiectului are obligaţia să pună aceste informaţii la dispoziţie titularului de proiect.

(4)Îndrumarul transmis titularului de proiect nu exclude solicitarea furnizării de către acesta a unor informaţii suplimentare.

Art. 9

(1)Pentru toate proiectele supuse evaluării impactului asupra mediului titularii acestora au obligaţia de a furniza în cadrul raportului la studiul de evaluare informaţiile prevăzute în anexa nr. 4.

(2)Autorităţile competente pentru protecţia mediului verifică dacă titularul proiectului a furnizat informaţiile prevăzute în anexa nr. 4, într-o formă adecvată.

(3)În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) autorităţile competente pentru protecţia mediului ţin seama de următoarele aspecte:

a)să fie solicitate şi furnizate informaţii relevante stadiului dat al proiectului supus procedurii de evaluare şi caracteristicilor specifice acelui tip de proiect şi mediului care poate fi afectat;

b)să fie solicitate informaţiile pe care titularul de proiect le poate furniza având în vedere,printre altele,nivelul curent al informaţiilor disponibile şi metodele de eval.

Art. 10

Informaţiile furnizate de către titularul de proiect conform prevederilor art. 9 alin. (1) includ în mod obligatoriu următoarele:

a)descrierea proiectului, cuprinzând date referitoare la amplasament, soluţii tehnice adoptate şi mărimea proiectului;

b)descrierea măsurilor avute în vedere pentru a evita, a reduce şi, dacă este posibil, a remedia efectele negative asupra mediului;

c)date necesare pentru identificarea şi evaluarea principalelor efecte pe care proiectul le poate avea asupra mediului;

d)prezentarea generală a principalelor alternative studiate de titularul de proiect, cu indicarea motivelor alegerii sale, având în vedere efectele asupra mediului;

e)rezumatul informaţiilor prevăzute la lit. a)-d).

Art. 11

(1)Efectuarea studiului de evaluare a impactului asupra mediului se reali-zează pe baza îndrumarului prevăzut la art. 8 alin. (1), prin agenţi economici spe-cializaţi, persoane fizice sau juridice independente de titularul proiectului, şi ates-taţi în condiţiile legii. Rezultatele studiului de evaluare a impactului asupra mediu-lui sunt prezentate în raportul care se înaintează autorităţii competente pentru protecţia mediului şi al cărui conţinut de informaţii respectă prevederile art.9 al.1.

(2)Raportul la studiul de evaluare este supus comentariilor publicului, ale cărui observaţii pertinente sunt luate în considerare pe tot parcursul evaluării impactului asupra mediului.

(3)Autoritatea competentă pentru protecţia mediului, împreună cu autorităţile participante în colectivul de analiză tehnică, analizează calitatea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului şi ia decizia de acceptare sau de refacere a raportului şi de emitere, respectiv de respingere motivată a emiterii acordului de mediu.

Art. 12

(1)Autorităţile competente pentru protecţia mediului aduc la cunoştinţă publicului orice solicitare de acord de mediu pentru proiecte supuse evaluării impactului asupra mediului, într-un interval de timp care să permită publicului exprimarea opiniilor înaintea deciziei de emitere a acordului de mediu.

(2)Modalităţile detaliate de informare şi participare a publicului se stabilesc în funcţie de caracteristicile particulare ale proiectelor sau amplasamentelor respective. Procedura de informare şi participare a publicului la evaluarea impactului asupra mediului este coordonată de autorităţile competente pentru protecţia mediului şi include următoarele aspecte:

a)identificarea publicului interesat;

b)specificarea locului unde pot fi consultate informaţiile disponibile;

c)specificarea modalităţii de informare a publicului, ca de exemplu: prin afişe pe o anumită zonă teritorială, publicaţii în presa locală, organizarea unor expoziţii cu planuri, schiţe, tabele, grafice, modele referitoare la proiectul respectiv;

d)determinarea modalităţii de consultare a publicului, ca de exemplu informări scrise sau dezbateri publice;

e)fixarea unui interval de timp limită corespunzător pentru diferite etape ale procedurii, cu scopul de a asigura luarea deciziei într-o perioadă rezonabilă.

Art. 13

(1)Atunci când un proiect este posibil să aibă un efect semnificativ asupra mediu-lui altui stat sau când un alt stat posibil să fie afectat semnificativ solicită informa-ţii asupra proiectului, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului trans-mite autorităţii centrale de mediu din acel stat, în cadrul relaţiilor bilaterale, pe bază de reciprocitate şi în condiţii de echivalenţă, cât mai curând posibil şi nu mai târziu de momentul când este informat publicul din ţară, cel puţin următoarele informaţii referitoare la proiect:

a)o descriere a proiectului împreună cu orice informaţie disponibilă asupra posibilului impact transfrontier al acestuia;

b)informaţii privind natura deciziei care urmează să fie luată, acordându-se acelui stat un interval de timp suficient în care să indice dacă doreşte să participe la procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi, eventual, modalitatea de participare la consultare.

(2)Dacă statul care a primit informaţiile prevăzute la alin. (1) comunică intenţia de participare la procedura de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului îi va transmite, de asemenea, informaţiile despre proiect prevăzute la art. 9 şi 10 şi cele privind procedura, inclusiv solicitarea de acord de mediu.

(3)Pe durata derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului trebuie:

a)să pună la dispoziţie autorităţilor implicate în procedura de emitere a acordului de mediu şi, prin intermediul acestora, publicului interesat din statul posibil să fie semnificativ afectat informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2);

b)să asigure autorităţilor din acel stat şi, prin intermediul acestora, publicului interesat oportunitatea să înainteze observaţiile cu privire la informaţiile furnizate, într-un interval rezonabil de timp, înainte de emiterea acordului de mediu.

(4)Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului va iniţia consultări cu autoritatea competentă a statului posibil să fie semnificativ afectat de proiect, printre altele şi asupra măsurilor avute în vedere pentru a reduce sau a elimina astfel de efecte, şi se înţeleg asupra unui interval de timp rezonabil privind durata consultărilor.

(5)Ministerul Integrării Europene şi Ministerul Afacerilor Externe sprijină demersurile autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului prevăzute la alin. (1)-(4) şi fac demersurile necesare pentru aplicarea acestor prevederi, inclusiv în cazul proiectelor cu posibile efecte semnificative pe teritoriul României, iniţiate în alte state.

Art. 14

Rezultatele consultării publicului şi informaţiile obţinute conform prevederilor art. 7-11 şi 13 se iau în considerare în procedura de emitere a acordului de mediu pentru anumite proiecte publice sau private.

Art. 15

(1)Autorităţile competente pentru protecţia mediului fac publică decizia de emitere sau de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu pentru anumite proiecte publice sau private şi pun la dispoziţie publicului următoarele informaţii:

a)conţinutul acordului şi orice condiţii prevăzute în acesta, cu excepţia celor care afectează confidenţialitatea informaţiilor stabilită pentru a proteja un interes legitim, conform legislaţiei în vigoare;

b)principalele motivaţii şi consideraţii pe care se bazează această decizie;

c)descrierea, după caz, a principalelor măsuri pentru prevenirea, reducerea şi, dacă este posibil, eliminarea efectelor adverse.

(2)Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează asupra acestei decizii orice stat care a fost consultat conform prevederilor art. 13 şi transmite acestui stat informaţiile prevăzute la alin. (1).

Art. 16

Proiectele transmise unei autorităţi competente pentru protecţia mediului în vede-rea obţinerii acordului de mediu şi supuse evaluării impactului asupra mediului prin studiu de impact, înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se supun procedurii de autorizare aflate în vigoare la momentul depunerii solicitării.

Art. 17

Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea civilă,contraven-ţională sau penală, după caz, conform prevederilor Legii nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 18

(1)Metodologia de aplicare a prezentei proceduri-cadru de evaluare a impact-tului asupra mediului, conţinând competenţele, durata etapelor procedurale şi instrucţiuni privind informarea şi participarea publicului la evaluarea impactului asupra mediului, se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2)Modalităţile de realizare a etapelor prevăzute la art. 3 alin. (4) se explicitează în Ghidul privind încadrarea proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, stabilirea domeniului evaluării şi revizuirea calităţii raportului la studiul de evaluare, aprobat prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3)Metodologia de aplicare a prevederilor art. 13 se aprobă prin ordin al conducă-torului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în M.O. al României,Partea I.

(4)Stabilirea componenţei colectivului de analiză tehnică la nivel central se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în M.O.al României, Partea I.

Art. 19

(1)Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)Anexele la prezenta hotărâre se completează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, cu orice aspect nou, necunoscut la data întocmirii anexelor.

Art. 20

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 120 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 21

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziţii contrare referitoare la procedura de emitere a acordului de mediu pentru obiective şi activităţi care necesită studii de impact, din cuprinsul Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 125/1996 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului înconjurător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 11 aprilie 1996, cu modificările ulterioare.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat asta: