Publicat de: valorificare | 6 aprilie 2010

HOTĂRÂRE nr. 124 din 30 ianuarie 2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest

În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 36 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 451/2001,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

(1)În vederea protejării sănătăţii populaţiei şi a prevenirii, reducerii şi controlului poluării mediului cu azbest, activităţile privind comercializarea şi utilizarea azbestului se reglementează conform prevederilor prezentei hotărâri.

(2)Aceste prevederi se referă la:

a)prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest;

b)restricţii la comercializarea şi utilizarea azbestului şi a produselor care conţin azbest;

c)etichetarea produselor care conţin azbest.

Art. 2

În sensul prezentei hotărâri, semnificaţia termenilor specifici utilizaţi este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 3

Prevederile prezentei hotărâri se aplică azbestului, astfel cum este definit în anexa nr. 1, atât în stare brută, cât şi produselor care conţin azbest.

CAPITOLUL II: Prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest

Art. 4

(1)Utilizarea azbestului se face în condiţiile aplicării unor măsuri şi proceduri care să asigure atât reducerea la sursă, cât mai mult posibil, a emisiilor de azbest în aer sau în mediul acvatic şi a cantităţilor de deşeuri solide care conţin azbest, cât şi prevenirea apariţiei unor astfel de emisii.

(2)Măsurile prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă în vedere utilizarea celor mai bune tehnologii disponibile care nu presupun costuri excesive, inclusiv utilizarea operaţiilor de recirculare şi epurare a apelor uzate în toate situaţiile în care acestea sunt posibile.

(3)Adaptarea instalaţiilor existente la cele mai bune tehnologii disponibile care nu presupun costuri excesive se face progresiv, pe baza strategiilor elaborate de titularii activităţilor şi a măsurilor cuprinse în programele pentru conformare, cu luarea în considerare a următoarelor aspecte:

a)caracteristicile tehnice ale instalaţiilor existente;

b)rata utilizării instalaţiilor şi perioada rămasă pentru funcţionare;

c)volumul şi natura emisiilor poluante;

d)analiza costurilor şi evaluarea acestora ţinându-se seama de situaţia economică a fiecărei întreprinderi;

e)termenele prevăzute la art. 12 şi 13.

Art. 5

(1)Măsurile prevăzute la art. 4 alin. (3) trebuie să asigure că nivelul emisiilor de azbest în aer, generate la utilizarea azbestului, nu depăşesc valoarea limită admisibilă de 0,1 mg/m3 de aer evacuat.

(2)Se exceptează de la prevederile alin. (1) instalaţiile de la care se evacuează gaze reziduale cu un debit mai mic de 5.000 m3/oră şi ale căror emisii de azbest în aer sunt mai mici decât 0,5 g/oră în orice moment al operării instalaţiei în condiţii normale.

Art. 6

(1)Efluenţii apoşi rezultaţi din procesul tehnologic de fabricare a azbocimentului se recirculă.

(2)În cazul în care activitatea prevăzută la alin. (1) nu este posibilă din punct de vedere economic, evacuarea efluenţilor apoşi rezultaţi din procesul tehnologic de fabricare a azbocimentului se face cu respectarea valorii limită admisibile a suspensiilor totale de azbest în efluentul apos de 30 g/m3.

Art. 7

Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului pot stabili, pentru fiecare titular al activităţii de fabricare a azbocimentului, în funcţie de situaţia locală, condiţii specifice privind cantităţile de suspensii totale evacuate pentru o tonă de produs, astfel încât să nu se producă poluarea mediului acvatic cu azbest.

Art. 8

(1)Efluenţii apoşi rezultaţi din procesul tehnologic de fabricare a cartonului sau hârtiei care conţine azbest se recirculă.

(2)Se admite evacuarea efluentului apos rezultat în timpul operaţiilor curente de curăţare şi de întreţinere a instalaţiilor pentru fabricarea cartonului sau hârtiei care conţine azbest, cu condiţia să nu se depăşească valoarea limită admisibilă a suspensiilor totale de azbest în efluentul apos de 30 g/m3.

Art. 9

(1)Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului pot stabili, în funcţie de situaţia locală, valori limită mai severe decât cele prevăzute la art. 5-8, pentru suspensiile totale de azbest în efluenţii evacuaţi din activităţile care implică prezenţa azbestului, astfel încât să fie respectate prevederile legale în vigoare privind încărcarea cu poluanţi cu proprietăţi cancerigene a efluenţilor evacuaţi în atmosferă, în reţelele de canalizare sau în staţiile de epurare ale localităţilor, precum şi în receptorii naturali.

(2)Titularii activităţilor care implică prezenţa azbestului au obligaţia de a efectua în mod regulat măsurători asupra emisiilor de azbest în aer şi în apă.

(3)Supravegherea şi controlul respectării de către titularii activităţilor care implică prezenţa azbestului a limitelor admisibile impuse acestor emisii se fac de către autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului.

Art. 10

Metodele de prelevare a probelor şi de determinare a cantităţilor de azbest în mediu se stabilesc prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 11

Titularii activităţilor care implică prezenţa azbestului sunt obligaţi să ia măsuri pentru a se asigura că:

a)activităţile care implică lucrări cu produse ce conţin azbest nu reprezintă o sursă semnificativă de poluare a mediului cu fibre sau praf de azbest;

b)demolarea clădirilor, a structurilor şi instalaţiilor care conţin azbest şi îndepărtarea azbestului sau a materialelor care conţin azbest nu conduc la o poluare semnificativă a mediului cu azbest;

c)transportul şi depozitarea deşeurilor care conţin praf şi/sau fibre de azbest nu sunt însoţite de emisii de praf şi/sau fibre de azbest în aer şi nici de împrăştierea de lichide care conţin fibre de azbest;

d)depozitarea deşeurilor care conţin praf şi/sau fibre de azbest se face cu tratarea, ambalarea sau acoperirea corespunzătoare a acestora, avându-se în vedere condiţiile locale, astfel încât să se prevină poluarea mediului cu azbest.

CAPITOLUL III: Restricţii privind importul, comercializarea şi utilizarea azbestului şi a produselor care conţin azbest

Art. 12

(1)În scopul protecţiei sănătăţii populaţiei şi a mediului, de la 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest.

(2)Lista cu produse care se încadrează în prevederile alin. (1) şi care trebuie avute în vedere în mod deosebit, fiind interzise la comercializare şi utilizare, este prevăzută în anexa nr. 2.

(3)Se exceptează de la prevederile alin. (1) diafragmele care conţin crisotil, pentru instalaţiile de electroliză existente, care pot fi utilizate până la încheierea ciclului de viaţă al acestor diafragme, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2008.

Art. 13

Produsele care conţin azbest, comercializate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pot fi utilizate până la încheierea ciclului de viaţă al acestora, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2006.

CAPITOLUL IV: Etichetarea azbestului şi a produselor care conţin azbest

Art. 14

(1)Pentru prevenirea contaminării cu azbest a populaţiei şi a mediului azbestul şi toate produsele care conţin azbest se etichetează.

(2)Modul de etichetare a azbestului şi a produselor care conţin azbest este prezentat în anexa nr. 3.

(3)Responsabilitatea etichetării azbestului şi a produselor care conţin azbest revine celor care produc şi/sau celor care comercializează azbest şi produse care conţin azbest.

CAPITOLUL V: Sancţiuni

Art. 15

(1)Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 5.000.000 lei la 15.000.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 25.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru persoanele juridice încălcarea următoarelor prevederi din prezenta hotărâre:

a)nerespectarea de către titularii de activităţi care implică prezenţa azbestului a obligaţiei de a efectua, în mod regulat, măsurători asupra emisiilor de azbest în aer şi în apă, prevăzută la art. 9 alin. (2);

b)nerespectarea de către cei care produc sau comercializează azbest ori produse care conţin azbest a obligaţiei de a eticheta aceste produse, prevăzută la art. 14 alin. (1).

(2)Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 40.000.000 lei la 120.000.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 200.000.000 lei la 600.000.000 lei pentru persoanele juridice încălcarea prevederilor art. 12 şi 13, referitoare la restricţionarea comercializării şi utilizării azbestului şi a produselor care conţin azbest.

Art. 16

Contravenţiilor prevăzute la art. 15 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 17

(1)Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 15 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit din cadrul autorităţii publice centrale şi autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului.

(2)Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 15, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale

Art. 18

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 19

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 12 luni de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat asta: