Publicat de: valorificare | 6 aprilie 2010

HG856/2002privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 181 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – (1) Agenţii economici care generează deşeuri au obligaţia să ţină o evidenţă a gestiunii acestora, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1, pentru fiecare tip de deşeu.
(2) Datele centralizate anual privind evidenţa gestiunii deşeurilor se transmit autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului, la cererea acestora.
Art. 2. – (1) Agenţii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, transport, depozitare temporară, valorificare şi eliminare a deşeurilor sunt obligaţi să ţină evidenţa gestiunii deşeurilor conform art. 1 alin. (1) numai pentru deşeurile generate în cadrul activităţilor proprii.
(2) Evidenţa gestiunii deşeurilor colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate şi eliminate se raportează de către agenţii economici autorizaţi, menţionaţi la alin. (1), la solicitarea autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului sau a altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale care au atribuţii şi răspunderi în domeniul regimului deşeurilor, conform prevederilor legale.
Art. 3. – (1) Pentru evidenţa la nivel naţional a gestiunii deşeurilor autoritatea publică centrală de protecţie a mediului organizează, împreună cu autorităţile publice teritoriale de protecţie a mediului şi cu alte instituţii aflate în coordonare, raportarea statistică anuală în acest domeniu.
(2) Metodologia şi sistemul de raportare care stau la baza cercetărilor statistice vor fi actualizate periodic de autoritatea publică centrală de protecţie a mediului, în conformitate cu cerinţele legale în vigoare.
(3) Datele centralizate anual, referitoare la gestionarea deşeurilor, se păstrează de către autorităţile publice teritoriale de protecţie a mediului într-un registru de evidenţă o perioadă de minimum 3 ani.
Art. 4. – (1) Pentru evidenţa gestiunii deşeurilor se stabileşte, în baza prevederilor anexelor nr. IA şi IB la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, lista cuprinzând deşeurile, prevăzută în anexa nr. 2.
(2) Lista cuprinzând deşeurile, prevăzută în anexa nr. 2, include şi deşeurile periculoase, stabilite în baza prevederilor art. 181 alin. (1) şi ale anexelor nr. IC, ID şi IE la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001.
(3) Deşeurile periculoase prevăzute în anexa nr. 2 sunt marcate cu un asterisc (*).
Art. 5. – (1) Tipurile de deşeuri prevăzute în anexa nr. 2 sunt definite în mod individual printr-un cod complet format din 6 cifre.
(2) Titlurile şi subtitlurile categoriilor de deşeuri sunt definite printr-un cod format din două, respectiv din 4 cifre.
Art. 6. – Pentru încadrarea în anexa nr. 2 a unui deşeu în mod individual, agenţii economici au obligaţia codificării acestora cu 6 cifre, după următoarea procedură:
a) se identifică activitatea generatoare de deşeuri din cap. 01-12 sau 17-20;
b) se identifică subcapitolul în care se încadrează deşeul;
c) se identifică, în cadrul subcapitolului, deşeul în mod individual, conform codului corespunzător, format din 6 cifre, excluzându-se codurile terminate cu 99;
d) dacă deşeul nu este identificat la cap. 01-12 sau 17-20, se examinează pentru identificarea deşeului cap. 13, 14 şi 15;
e) dacă deşeul nu este identificat nici în cap. 13, 14 şi 15, se examinează cap. 16;
f) dacă deşeul nu este identificat nici în cap. 16, atunci se examinează pentru identificare codurile cu terminaţia 99 – alte deşeuri, corespunzătoare activităţii din care provine deşeul.
Art. 7. – Deşeurile rezultate din colectarea ambalajelor, inclusiv amestecurile de ambalaje din materiale diferite, se încadrează la codul 15 01, şi nu la codul 20 01.
Art. 8. – (1) Deşeurile clasificate ca periculoase – deşeurile marcate cu asterisc (*) – prezintă una sau mai multe dintre proprietăţile periculoase din anexa nr. IE la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001.
(2) Deşeurile care au proprietăţile prevăzute la H3 – H8, H10 şi H11 din anexa nr. IE la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, sunt periculoase dacă au una sau mai multe dintre următoarele caracteristici:
a) temperatură de inflamabilitate <= 550 C;
b) una sau mai multe substanţe clasificate ca foarte toxice, în concentraţie totală >= 0,1%;
c) una sau mai multe substanţe clasificate ca toxice, în concentraţie totală >= 3%;
d) una sau mai multe substanţe clasificate ca dăunătoare, în concentraţie totală >= 25%;
e) una sau mai multe substanţe corosive clasificate ca R35, în concentraţie totală >= 1%;
f) una sau mai multe substanţe corosive clasificate ca R34, în concentraţie totală >= 5%;
g) una sau mai multe substanţe iritante clasificate ca R41, în concentraţie totală >= 10%;
h) una sau mai multe substanţe iritante clasificate ca R36, R37 şi R38, în concentraţie totală >= 20%;
i) o substanţă cunoscută ca fiind cancerigenă din categoria 1 sau 2, în concentraţie >= 0,1%;
j) o substanţă cunoscută ca fiind cancerigenă din categoria 3, în concentraţie >= 1%;
k) o substanţă toxică pentru reproducere din categoria 1 sau 2, clasificată ca R60 şi R61, în concentraţie >= 0,5%;
l) o substanţă toxică pentru reproducere din categoria 3, clasificată ca R62 şi R63, în concentraţie >= 5%;
m) o substanţă mutagenă din categoria 1 sau 2, clasificată ca R46, în concentraţie >= 0,1%;
n) o substanţă mutagenă din categoria 3, clasificată ca R40, în concentraţie >= 1%.
(3) Pentru proprietăţile periculoase prevăzute la alin. (2) se fac următoarele precizări:
a) se utilizează pentru proprietatea periculoasă H10 denumirea toxic pentru reproducere, definită în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată şi modificată prin Legea nr. 451/2001, pentru a se evidenţia mai clar această proprietate periculoasă;
b) substanţele sunt clasificate ca periculoase în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;
c) metal greu înseamnă orice compus al arsenului, cadmiului, cromului (VI), cuprului, plumbului, mercurului, nichelului, seleniului, staniului, stibiului, taliului şi telurului, precum şi acestea în formă metalică, în măsura în care sunt clasificate ca substanţe periculoase.
Art. 9. – Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 30 milioane lei la 75 milioane lei următoarele fapte:
a) absenţa evidenţei gestiunii deşeurilor;
b) înscrierea de date incorecte în evidenţa gestiunii deşeurilor;
c) neutilizarea codurilor deşeurilor prevăzute în anexa nr. 2 pentru evidenţa gestiunii deşeurilor;
d) netransmiterea evidenţei gestiunii deşeurilor autorităţilor publice centrale şi autorităţilor publice teritoriale de protecţie a mediului.
Art. 10. – Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 9 se fac de către personalul împuternicit din cadrul autorităţii publice centrale de protecţie a mediului şi din cadrul autorităţilor publice teritoriale de protecţie a mediului.
Art. 11. – Contravenţiilor prevăzute la art. 9 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002.
Art. 12. – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 13. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 155/1999 pentru introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi a Catalogului European al Deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 23 martie 1999.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat asta: